Dialogmöte 2022

10.09.2022

Styrelsen bjuder in till dialog för att fånga in medlemmarnas tankar, förslag och synpunkter. För att så många som möjligt ska komma till tals kommer vi på mötet sitta i mindre grupper. Mötet är ett identifierande möte och har inte i syfte att diskutera klart eller hitta lösningar utan lyfta tankar, idéer, synpunkter. Genom att finna sätt som kan öka bestämmandet för området och den enskilde medlemmen kan vi tillsammans driva föreningen framåt och utveckla våra områden. Se bakgrundsinformation för organisationsstruktur och frågor till dialogmötena längre ner på sidan.

Vi kommer sitta i mindre grupper och prata utifrån olika frågeställningar inom följande områden:

 • Områdesgrupp
 • Förbättringar, utvecklingsförslag
 • Verksamhetsplan/Underhållsplan

Dialogmöten

Emmalund

Tid: 3 oktober klockan 18:00 -20:00
Plats: Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32
Anmälan: Tacksam för återkoppling till områdesansvariga senast 27 september om du kan delta, detta för att kunna förbereda grupper och att det kommer serveras fika. Anmäl dig via e-post emmalund@kolonisten.se eller telefon 0731-24 83 02.

Ullevi dialogmöte

Tid: 22 september klockan 18:00 -20:00
Plats: Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32
Anmälan: Tacksam för återkoppling till områdesansvariga senast 19 september om du kan delta, detta för att kunna förbereda grupper och att det kommer serveras fika. Anmäl dig via e-post ullevi@kolonisten.se eller telefon 0731-24 83 03.

Valla dialogmöte

Tid: 26 september klockan 18:00 -20:00
Plats: Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32
Anmälan: Tacksam för återkoppling till områdesansvariga senast 21 september om du kan delta, detta för att kunna förbereda grupper och att det kommer serveras fika. Anmäl dig via e-post valla@kolonisten.se eller telefon 073 124 83 04.

Ådala dialogmöte

Tid: 27 september klockan 18:00 -20:00
Plats: Vagnhallen på Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32
Anmälan: Tacksam för återkoppling till områdesansvariga senast 22 september om du kan delta, detta för att kunna förbereda grupper och att det kommer serveras fika. Anmäl dig via e-post adala@kolonisten.se eller telefon 0731-24 83 05.

Bakgrundsinformation organisationsstruktur

årsmöte 2019 röstades en motion igenom att föreningens ekonomi skulle delas upp på respektive område. Ekonomin delades upp i fem olika resultatenheter, ett för varje område och ett för administration (löner, försäkringar, årsmöten mer mera). Områdena har dock inte full bestämmanderätt över sin ekonomi då det enligt stadgarna är årsmötet som beslutar om föreningens budget. Att ha fler resultatenheter har gjort det tydligare för områdena vad det finns för medel att förhålla sig till och bättre kunna planera in, utföra och följa upp till exempel underhåll och löpande utgifter för just sitt område.

På baksidan av årsmöteshandlingarna 2020 lämnades information att föreningen sökte områdesvärdar på respektive områden för att avlasta styrelseledamöterna. Detta då deras ansvar, i och med att ekonomin delades upp, har lett till mer budgetplanering och mer ekonomiuppföljningsarbete (se årsmöteshandlingar 2020).

På årsmöte 2020 biföll årsmötet tre motioner kring upplösning/delning av föreningen (se årsmötesprotokoll 2020). Årsmötet gav kommande styrelsen uppdraget att ta fram förslag på hur en delning/upplösning skulle kunna genomföras. Styrelsen tog kontakt med markägare, Linköpings kommun, för att diskutera frågan och i augusti 2020 återkopplade styrelsen till medlemmarna att styrelsen anser att det är för riskabelt att genomföra en delning och valde att inte gå vidare i uppdraget. Se bilaga. I september 2020 gav styrelsen en arbetsgrupp med representanter från alla fyra områdena i uppdrag att arbeta fram ett organisationsförslag som möjliggör en ökning av områdenas självbestämmande utan att en delning/upplösning genomförs.

På årsmöte 2021 återkopplade styrelsen att ett förslag inkommit och att dialog med gruppen pågick men att gå vidare med förslaget lades på vänt på grund av pandemin. Tillsammans med årsmöteshandlingarna 2022 bifogades en schematisk blid kring organisationsförslaget samt information att styrelsen har för avsikt att arbeta vidare med förslaget tillsammans med medlemmarna.

Slutrapport från arbetsgrupp kring organisationsförslaget

Det finns kvarstående frågor som arbetsgruppen till organisationsförslaget identifierat men ej funnit lösning på, bland annat synpunkter som ligger enskild medlem och områdena nära. Det har även inkommit synpunkter om att årsmötena tar för lång tid. Utifrån dessa synpunkter bjuder nu styrelsen in till dialog för att fånga in medlemmarnas tankar, förslag och synpunkter.

För att så många som möjligt ska komma till tals kommer vi på mötet sitta i mindre grupper. Mötet är ett identifierande möte och har inte i syfte att diskutera klart eller hitta lösningar utan lyfta tankar, idéer, synpunkter. Genom att finna sätt som kan öka bestämmandet för området och den enskilde medlemmen kan vi tillsammans driva föreningen framåt och utveckla våra områden.

Frågor att diskutera på områdesmötet

För att öka bestämmande rätten ner till området behöver vi bena ut:

Verksamhetsplan/Underhållsplan

Varje område har sen 2019 ansvar utifrån inkomna medel (arrendeavgifter, sparat från föregående år) att förvalta sitt område, det vill säga underhålla, reparera och nyinvestera när det behövs. Ansvarar för prioriteringsordning.

 • Hur kan medlem blir mer involverad i underhållsplan och verksamhetsplan? Vad är det som ska prioriteras på området? Vad har området för behov, nya behov?
 • Hur kan området planera och genomföra det som beslutas med egna resurser på området?

Områdesgrupp

På våra områden har det sett lite olika ut om det finns en områdesgrupp eller liknande där fler personer/medlemmar än styrelserepresentanterna ingår.

 • Vilka tycker ni skulle vara med i en områdesgrupp
 • Vad skulle den gruppen kunna ha för huvuduppgifter?
 • Hur skulle området kunna se ut medlemmar till områdesgruppen?
 • Vad är + och - med att en områdesgrupp utses på ett områdesmöte?
 • Hur många medlemmar är lagom att ingå i gruppen?

Förbättringsförslag och skrivelser

När föreningen får in förbättringsförslag och skrivelser från medlemmar som rör specifikt område lämnar styrelsen de vidare till respektive område att arbeta vidare med.

 • Hur hanterar vi bäst inkomna förbättringsförslag, synpunkter som inte ska upp på årsmötet? Det vill säga det som inte angår hela föreningen.
 • Hur vill vi att området tar hand om de förbättringsförslag, synpunkter som inkommer? Vem/vilka arbetar vidare med dem? Hur kan beslutsvägen vara om ett förslag ska gå igenom eller inte?
 • Hur kan områdena ta tillvara på medlemmars engagemang?