Arrende

För att arrendera en kolonilott i Linköpings koloniträdgårdsförening måste du vara bosatt i Linköpings kommun eller ha ärvt kolonilotten. Som medlem arrenderar du kolonilotten av föreningen som i sin tur arrenderar koloniområdena av Linköpings kommun. Det du äger är det som finns på kolonilotten, till exempel stuga, växthus, växter, redskap, förråd, möbler.

Försäljning ska meddelas styrelsen innan försäljningen. Överlåtelser och tecknande av arrendeavtal görs endast efter styrelsens godkännande och efter överenskommelse. Om styrelsen inte gett sitt medgivande kommer förfarandet att annulleras och medlemmen riskerar att mista arrenderätten till kolonin.

Arrendekontrakt

Arrendekontrakt upprättas mellan föreningen och en tillträdande arrendatorn.

 • Kolonisten godkänner föreningens stadgar, upplåtelsevillkor och de beslut styrelsen fattar.
 • Upplåtelse gäller ett år i taget från 1 april till och med 31 mars. Har ingen av parterna (styrelsen eller kolonisten) sagt upp avtalet före den 1 april fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder.
 • Arrendeavgift bestäms på föreningens årsmöte.
 • Kolonist ska ta del av och följa de regler och bestämmelser samt stadgar som gäller.
 • Om kolonisten inte följer kontraktet kan styrelsen säga upp det och återta lotten enligt föreningens stadgar.
 • Om inträdesavgift, medlemsavgift eller arrende inte betalas inom föreskriven tid blir kontraktet ogiltigt.
 • Om kolonists kontrakt sägs upp från föreningen är kolonist skyldig att lämna lotten i städat skick och ombesörja borttagande av stuga och andra byggnader eller installationer som har uppförts på lotten.
 • Kontrakt får endast överlåtas via föreningen. Lotten får inte brukas eller uthyras till annan än kontraktsinnehavaren utan styrelsens godkännande.

Arrendeöverlåtelse - ägarbyte

 • Arrendatorn (kolonisten) kontaktar föreningen (områdesrepresentant) med ett marknadsmässigt försäljningsvärde på sin lösa egendom. Med lös egendom menas kolonistuga och växthus.
 • Därefter tas detta upp i styrelsen där man protokollför att arrendatorn (kolonisten) önskar sälja sin kolonistuga för x antal kronor.
 • Föreningen (områdesrepresentanter och styrelse) har efter detta en månad på sig att meddela om man har för avsikt att lösa in egendomen och återta arrendet eller ej.
 • Om föreningen beslutar sig för att lösa in egendomen är det till det pris som arrendatorn (kolonisten) angett som marknadsmässigt försäljningsvärde.
 • Om föreningen beslutar sig för att inte lösa in egendomen överlåts arrendet till en ny arrendator.
 • Överlåtande av arrende till ny arrendator sker vid ett bokat möte mellan föreningen samt nuvarande och blivande arrendator.