Arrende

Arrendekontrakt

Arrendekontrakt upprättas mellan föreningen och en tillträdande arrendatorn.

 • Med sin underskrift godkänner kolonisten föreningens stadgar, upplåtelsevillkor och de beslut styrelsen fattar.
 • Vid underlåtelse att följa kontraktet kan styrelsen säga upp det samma och återta lotten enligt bestämmelser i föreningens stadgar.
 • Om inträdesavgift, medlemsavgift eller arrende inte betalas inom föreskriven tid blir kontraktet ogiltigt.
 • Upplåtelse gäller ett år i taget från 1 april till och med 31 mars. Har ingen av parterna sagt upp avtalet före den 1 april fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder. Parter är föreningens styrelse som representeras av utsedda ombud och områdesansvariga samt kolonist/medlem.
 • Arrendeavgift bestäms på föreningens årsmöte.
 • Kolonist skall ta del av och förstå de regler och bestämmelser samt stadgar som gäller.
 • Om kolonists kontrakt sägs upp från föreningen är kolonist skyldig att lämna lotten i städat skick och ombesörja borttagande av stuga och andra byggnader eller installationer som har uppförts på lotten.
 • Kontrakt får endast överlåtas via föreningen. Lotten får inte brukas eller uthyras till annan än kontraktsinnehavaren utan styrelsens godkännande.

Ovanstående innebär för medlem (kolonist) i Linköpings Koloniträdgårdar

 1. Arrendatorn (kolonisten) kontaktar föreningen (områdesrepresentant) med ett marknadsmässigt försäljningsvärde på sin lösa egendom. Med lös egendom menas kolonistuga och växthus.
 2. Därefter tas detta upp i styrelsen där man protokollför att arrendatorn (kolonisten) önskar sälja sin kolonistuga för x antal kronor.
 3. Föreningen (områdesrepresentanter och styrelse) har efter detta en månad på sig att meddela om man har för avsikt att lösa in egendomen och återta arrendet eller ej.
 4. Om föreningen beslutar sig för att lösa in egendomen är det till det pris som arrendatorn (kolonisten) angett som marknadsmässigt försäljningsvärde.
 5. Om föreningen beslutar sig för att inte lösa in egendomen överlåts arrendet till en ny arrendator.
 6. Överlåtande av arrende till ny arrendator sker vid ett bokat möte mellan föreningen samt nuvarande och blivande arrendator.

Arrendeöverlåtelse - ägarbyte

Förfarande av arrendeöverlåtelse enligt Jordabalken kapitel 10, §7. 7 § utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta i sitt ställe, om ej annat följer av andra* och tredje* styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.*

 • arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas
 • byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet angående markens bebyggande eller användning
 • Förtydligande - I föreningens fall så är det Linköpings Koloniträdgårdar som är jordägare och kolonisten som är arrendatorn.

Styrelsebeslut 2020-02-24

Återarrendering av föreningen

För kolonilotter som tillfaller föreningen eller återköps av föreningen behöver det finnas en hantering. Styrelsen har beslutat följande:

 • En digital intresselista införs, vilket ska rensas varje år.
 • När lotter finns tillgängliga och ny arrendator ska tillsättas skickar föreningen ut lottinformation och ett lägsta acceptabelt bud till alla på intresselistan.
 • Varje intressent skickar åter ETT bud. Högst bud vinner. Skulle det vara så att det är lika högst bud mellan flera så lottas det mellan de budgivarna.