Föreningen

Föreningens historia

Efter ett föredrag om Trädgårdskolonier 1899 bildades det en kommitté som hade i uppdrag att undersöka om det fanns intresse att skapa ett koloniområde i Linköping. 1905 lämnades den första motionen in till stadsfullmäktige, men avslogs. 1907 lämnades åter en motion in och det beslutades då att en kommitté skulle tillsättas för att föreslå en lämplig plats att anlägga koloniträdgårdar på. 

Linköpings första koloniområde

Den 25 april 1908 lade kommittén fram sin utredning och den 28 april var rapporten uppe i stadsfullmäktige. Ärendet bordlades och togs inte upp förrän den 12 juni 1908 och fullmäktige tog då beslutet att skapa Linköpings första koloniområde. Det innebar att staden från den 1 april 1909 skulle upplåta 2 tunnland mark på 10 års tid för en årlig hyra av 200 kronor till en koloniträdgårdsförening. Kravet var att föreningen skulle vara bildad senast den 1 oktober samma år. Staden hade till uppgift att dränera och stängsla in det föreslagna området. Den 29 augusti 1908 samlades kommittén, bestående av åtta män och en kvinna, för att sätta upp förslag på stadgar och hyreskontrakt. Dessa hade tagits fram med Norrköpings koloniförenings stadgar som förebild. Bland annat föreslogs följande regler:

 • medlemmar som hade en trädgårdslott behövde bara betala arrende
 • om en medlem önskade en trädgårdslott så fick hen ansöka om det hos styrelsen
 • odlingslotterna skulle delas ut via lottning
 • en turlista skulle upprättas och man blev då tilldelad en odlingslott i turordning
 • jorden skulle endast få användas till trädgårdsodling
 • stängsel fick vara en meter högt
 • häckar av hagtorn och gran var ej tillåtna
 • lät man sin lott förfalla eller vara obrukad förlorade man sin dispositionsrätt

Föreningens första sammanträde och styrelse

Den 16 september 1908 hölls föreningens första konstituerande sammanträde. Enligt Östgöten var medlemsantalet då 77 personer och att 50 av de 60 lotterna var uthyrda.

Den valda styrelsen bestod av direktör Wilhelm Heyman, hovslagare Carl Johan Hall, bankvaktmästare P A Wallin, trädgårdsdirektör John Lilja, folkskoleinspektör Alfred Fridén och flickskoleföreståndare Ada Arwedsson.

Koloniområden togs fram

De första kolonilotterna var på den så kallade Tornby utjord, väster om Lektorshagen. 1916 fick föreningen arrendera ytterligare två jordområden från Linköpings kommun. Det gällde dels Johannesborg söder om griftegården och granne med Wahlbecks industrier, dels ett område väster om Sankt Larsgatan i höjd med Sturegatan. 1918 utökades Johanneborgsområdet med ytterligare 74 lotter.

Året därpå togs också 122 kolonilotter i bruk vid Ålebrunnslyckorna (där Länsstyrelsen kontorskomplex ligger idag). 1932 utökades området vid Sankt Larsgatan med 70 lotter. 1942 sades detta område upp och föreningen fick då arrendera ett mindre område vid slakthuset (det vi idag kallar för Tornet), ett område intill Folkets park och Emmalund. 1944 fanns det totalt cirka 1000 kolonilotter i Linköping. 1945 togs Valla koloniområde i bruk och omfattade totalt 353 lotter.

Idag omfattas föreningen av fyra områden: Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala. Sammanlagt består föreningen av 1117 medlemmar.

*texten är tagen ur Koloniträdgårdsrörelsens framväxt i Linköping av Dag Elfström. Föreningen Gamla Linköping, meddelande nr 16.

GDPR 

Integritetspolicy - Vi skyddar dina uppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vid kontakt med föreningen och för att administrera ditt medlemskap samt hantera medlemsserviceärenden behöva vi lagra och hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.

De personuppgifter vi lagrar är:

 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Koloniområde med lottnummer
 • Personnummer för den person som står som arrendator

Personuppgiftsansvarig för Linköpings koloniträdgårdar är föreningens styrelse. 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Linköpings koloniträdgårdsförening. Du kan begära om detta via e-post eller brev. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att uppgiften rättas. Du kan också få dina uppgifter hos oss raderade om det inte längre finns nödvändiga skäl som gör att vi behöver spara uppgifterna.

Du har även rätt att ta del av information som rör dig personligen och din lott. Om styrelsen har behandlat något som rör dig på ett styrelsemöte kan du be om att få ta del av den information som finns dokumenterad i styrelsemötesprotokollet.

Om någon person efterfrågar information om dig kommer vi i enlighet med GDPR att inte lämna ut något. De uppgifter och information som du vill att dina kolonigrannar eller vänner på området ska ha om dig och lotten måste du lämna ut själv till dem.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna används enbart i samband med ditt medlemskap i föreningen.

Linköpings koloniträdgårdsförening är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet, vilket kräver att vi delar med oss av vårt medlemsregister till dem. I övrigt delas inte dina personuppgifter ut till tredje part.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. 

GDPR-godkännande

Jag har läst igenom informationen och intygar att uppgifterna är korrekta. Genom att klicka på skicka bekräftar jag detta. Jag förstår att personuppgifterna hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Motioner

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta/besluta om. Styrelsen ska läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen skriver sitt förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.


Digital Motion

Rubrik

Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet. 

Bakgrund

Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. 

Motivering

Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för föreningen att bifalla motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå. 

Bedömning

Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden. 

Förslag till beslut, yrkande

Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv "att"-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande

Underteckna motionen med ditt namn och ditt område / lottnr. 

Skicka motionen

Motionen skickas till Linköpings Koloniträdgårdar, Box 6030 580 06 Linköping senast den 31 december eller via formuläret bredvid. 

Här skriver du en motion!


Om du har din motion i word/pdf-format

 • Om du redan har skrivit din motion i word eller PDF så är det viktigt att alla uppgifter enligt ovan finns med i ditt dokument för att den ska kunna behandlas

Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar.

§2 Föreningens ändamål

§2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:

 • Att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Linköpings kommun och de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar.
 • Att upplåta den arrenderade marken till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet.
 • ​Att verka för ökat samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för kolonirörelsen samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

§2.2 För att främja föreningens ändamål enligt §2.1 skall styrelsen hålla nödvändiga ordningsregler/-föreskrifter aktuella.​

§3 Medlemskap

§3.1 Arrendekontrakt och medlemskap

 • Medlem i föreningen kan den bli som är myndig och har fast bostad i Linköpings kommun.
 • Medlemskap får man genom att med föreningen skriva arrendekontrakt på en kolonilott. Medlemskapet upphör när arrendet avslutas.
 • Endast den som har arrendekontrakt får inneha eller bruka kolonilott inom föreningen. Styrelsen kan dock bevilja tillfälligt undantag. Kontraktsinnehavaren får inte överlåta kontraktet till annan person.
 • När medlem avlider kan styrelsen bevilja att kontraktet och medlemskapet utan inträdesavgift skrivs över på arvinge. Motsvarande överskrivning kan beviljas vid bodelning.

§3.2 Medlems skyldigheter

 • Att följa villkoren i arrendekontraktet, föreningens stadgar och föreskrifter samt att underkasta sig de åtaganden som föreningen har gentemot kommunen.
 • Att betala inträdesavgift, medlemsavgift, lottarrende och andra avgifter som styrelsen efter årsmötets beslut infordrar. Om inte annat beslutas av årsmötet skall årsavgiften vara inbetalad senast den 1 april.
 • Att inte motarbeta föreningens ändamål enligt §2.

§3.3 Uppsägning

 • Medlem som vill säga upp sin lott skall underteckna sitt kontrakt för uppsägning och lämna det till styrelsen. Härvid upphör också medlemskapet.

 • Medlem som gravt åsidosätter sina skyldigheter enligt §3.2 kan av styrelsen sägas upp från arrendet och därigenom bli utesluten ur föreningen.
 • Före uppsägningen skall styrelsen skriftligen varna den berörde. Om rättelse inte sker inom skälig tid kan styrelsen besluta om uppsägning.
 • Styrelsebeslut om uppsägning med stöd av §3.2a eller §3.2c kan av medlemmen överklagas till årsmötet. Den uppsagde har rätt att anlita ett ombud som för hans talan på årsmötet.
 • Beträffande stuga eller annan privat egendom som lämnas kvar på kolonilott när arrendet upphört hänvisas till Sveriges rikes lag, Jordabalken kap.8 §21, (se fotnot).
 • Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka betald avgift.

§3.4 Passivt medlemskap

 • Styrelsen kan efter skriftlig ansökan bevilja passivt (kontraktslöst) medlemskap.
 • Passiv medlem betalar årlig medlemsavgift och får delta i föreningens allmänna evenemang och får med yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt delta i årsmötet.
 • Uppsägning av passivt medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen.

§4 Tillsättning av förtroendeposter

 • Val till styrelse, revision och valberedning sker på årsmötet.
 • Förslag på kandidater kan fram till en vecka före årsmötet lämnas till valberedningen för behandling. Förslag på kandidater får även framföras direkt till årsmötet.
 • Förslag på kandidater till valberedningen skall tas fram gemensamt av styrelse och valberedning och skall av styrelsen föreläggas årsmötet.
 • En person får inte samtidigt inneha uppdrag i styrelse eller revision eller valberedning. Av föreningen anställd får inte inneha uppdrag i någon av dessa funktioner.
 • Varje medlem eller myndig person i medlems hushåll kan väljas till förtroendeuppdrag, men endast en per hushåll får vid samma tillfälle inneha sådan post.
 • Även passiv medlem kan utses till förtroendepost.

§5 Årsmöte

§5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att deltaga på årsmötet och har där en röst. Om flera personer gemensamt tecknat kontrakt på en lott har de tillsammans en röst. Medlem kan via fullmakt uppdra åt annan myndig person att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

§5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall skickas till varje medlem senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet, vilka motioner som kommit in och var medlem kan få tag på motioner och verksamhetsberättelse.

§5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justerare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Behandling av motioner och förslag.
 13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen.
 14. Fastställande av budget och avgifter.
 15. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§6.1 och 6.2.
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2.
 17. Val av representanter och ombud.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötets avslutande.

§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

§5.5 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall skickas ut senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på extra årsmötet.

§5.6 Alla frågor på årsmöten avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning med röstkort om stadgarna inte säger annat. På begäran av medlem kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

§5.7 Årsmötesprotokoll

 • Vid årsmötet ska föras protokoll som upptar behandlade ärenden och fattade beslut samt röstlängd och röstetal.
 • Protokollet bör vara justerare och mötesordförande tillhanda inom 2 veckor. Det bör vara undertecknat och lämnat till styrelsen inom 4 veckor.
 • Styrelsen ansvarar för arkivering av protokoll och övriga årsmötesdokument.
 • Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten.
 • Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll och att på begäran få kopia.

§6 Styrelse 

§6.1. Val av styrelse

 • Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet.
 • Valbar till styrelseledamot/suppleant är varje medlem enligt §4.

§6.2 Styrelsens sammansättning

 • I styrelsen ingår två ordinarie ledamöter och en suppleant från varje område. 
 • Ordförande och kassör väljs särskilt. Ordförande och/eller kassör får utses antingen bland områdesrepresentanterna eller utöver dessa.
 • Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett.
 • Ordförande och kassör väljs så att de avgår växelvis. Detta ska även eftersträvas för övriga ordinarie ledamöter på deras respektive områden.
 • Ordförande får inte vara vicekassör och kassören inte vice ordförande.

§6.3 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde snarast och senast inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. På detta möte utses minst tre firmatecknare varav två i förening som tillsammans tecknar firman.

§6.4 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt, men rösträtt endast då vederbörande ersätter ordinarie ledamot. Suppleant ersätter i första hand ordinarie ledamot från eget koloniområde och i andra hand efter valturordning.

§6.5 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter såsom ekonomi, drift och administration. Styrelsen skall i sitt arbete tillvarataga medlemmarnas intressen och verka för insyn och medlemsinflytande.

Styrelsen skall bl. a.

 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs.
 • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderade områden sköts och underhålls samt att erforderliga resurser avsätts för detta.
 • ha personalansvar och svara för övergripande arbetsledning av ev. anställd personal.
 • ansvara för föreningens arkiv.
 • tillse att försäkringsskydd finns för kassörs- och medlemsarbete, för anställda samt för föreningens egendom.
 • upprätthålla ett aktuellt medlems- och lottregister.
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse.

§6.6 Styrelseprotokoll

 • Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. De ska redovisa deltagare, behandlade ärenden och tagna beslut och ska kunna förstås av medlemmarna. Protokollen ska löpande delges revisorer och valberedare. De ska arkiveras samman med behandlade skrivelser och dokument.
 • Styrelsen ska hålla protokollen tillgängliga för medlemmarna och lämna ut kopior till den som så önskar.

§7 Revision

§7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Valbar till revisor/revisorssuppleant är varje medlem enligt §4

§7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte.

§7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§8 Valberedning

§8.1 En valberedning med en ledamot från varje område skall utses på årsmötet. 

Valbar är varje medlem enligt §4.

§8.2:

 1. Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter.
 2. Valberedningen skall föreslå ordförande, sekreterare och två justerare/rösträknare till årsmöte respektive extra årsmöte.
 3. Valberedningen skall föreslå förekommande representanter och ombud.
 4. Valberedningen skall redovisa alla av medlemmarna föreslagna kandidater.

§9 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan enl.§5.4 väckas av styrelseledamot eller föreningsmedlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari för att kunna behandlas på nästa årsmöte. Om förslag till ändring skall tas upp på årsmötet skall detta utlysas i kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Beslut om stadgeändring skall även innefatta införandetidpunkt.

§10 Upplösning

§10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.

§10.2 Vid upplösning av föreningen skall efter skuldernas betalande befintliga tillgångar användas i enlighet med det beslut som årsmötet fattar.


Hänvisning från §3.3 pkt e): Jordabalken 8:21 innebär att stuga eller annan egendom som inte övertagits av ny kolonist eller inlösts av föreningen när ett kontrakt upphört skall flyttas bort av den frånträdande kolonisten.

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte 2004 och gäller från den 1 maj 2004.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit.