För dig som medlem

Att vara kolonist innebär bland annat att du även möter andra kolonister med samma odlings- och trädgårds-intresse som du har. Odlingen spelar en central roll och variationen är stor. På kolonilotterna odlas det både blommor och grönsaker. Där växer också både träd och buskar som både ger frukt och bär, men som även är vackra i sig själva.

Kolonilotten är avsedd för främst odling, men också för rekreation. En oas i staden med sina varierade och vackra områden. Våra koloniområden betyder mycket - inte bara för oss kolonister - utan även för den biologiska mångfalden och andra människors välbefinnande. Våra områden är öppna för allmänheten att strosa runt i. Därför är det viktigt att vi har en trivsam miljö - både för oss själva och andra. Kolonilotterna förenar stad och land, och det finns en stor kunskap bland många av våra kolonister.

Vårt gemensamma ansvar

Från den stund du blivit antagen som medlem i Linköpings koloniträdgårdar och skrivit under ett arrendekontrakt med föreningen för att kunna disponera en kolonilott har Du också skrivit under på att Du har Din del i det gemensamma ansvaret för föreningen.

Linköpings koloniträdgårdar arrenderar koloniområden av kommunen som är markägare. Föreningen ansvarar för koloniområdenas skötsel, investeringar i gemensamma anläggningar samt underhåll av staket allmänna grönområden samt underhållsansvar för vattenledningar m m. Detta är stora åtaganden som kräver ekonomiska resurser men mest av allt medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser. Den valda styrelsen har att organisera detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna. En viktig uppgift för styrelsen är att se till att det finns många och varierande uppgifter tillgängliga på arbetsdagar och/eller uppdrag som kan utföras när man är där på andra tider. Finns det många uppgifter att utföra går det inte att skylla på att det inte finns något som passar just mig. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar.

Medlemmens skyldigheter

 • Lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för besiktning.
 • Utan anmaning anmäla adressändring till föreningen.
 • Att verka för allas trivsel och en gemensam god miljö.
 • Hålla kolonilotten välvårdad och hålla gångar/vägar utanför egen tomt fri från ogräs.
 • Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 70 cm bredd. Gången är avsedd som skilje- och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad- eller genomgångsstråk.
 • Häckar skall klippas och hålla en höjd av max 80 cm, häckar får inte skymma sikt i vägkorsning.
 • Fruktträd och buskar skall beskäras och hållas i gott skick, och får inte skugga grannens lott.
 • Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten.
 • Följa gällande ordningsregler för koloniområdet.
 • Följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar.
 • Följa kommunens byggbestämmelser och övriga regler för området.
 • Följa av föreningens beslutade byggregler för området.
 • Väl vårda och sköta sin kolonilott jämte därpå befintliga byggnader.
 • Inte använda kolonilotten för permanentboende.
 • Vid skada på egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa.
 • Svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av lotten.
 • Vara aktsam med områdets gemensamma anläggningar.