För dig som medlem

Linköpings koloniträdgårdar arrenderar koloniområden av kommunen som är markägare. Föreningen ansvarar för koloniområdenas skötsel, investeringar i gemensamma anläggningar samt underhåll av staket allmänna grönområden samt underhållsansvar för vattenledningar med mera. Detta är stora åtaganden som kräver ekonomiska resurser men mest av allt medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser. 

Den valda styrelsen har att organisera detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna. En viktig uppgift för styrelsen är att se till att det finns många och varierande uppgifter tillgängliga på arbetsdagar och/eller uppdrag som kan utföras när man är där på andra tider. Finns det många uppgifter att utföra går det inte att skylla på att det inte finns något som passar just mig. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar.

Medlemmars skyldigheter

Som medlem i Linköpings koloniträdgårdar har du ett visst ansvar och skyldigheter. Du ska:

 • verka för allas trivsel och en gemensam god miljö.
 • hjälpa till med arbetsinsatser som behövs på området (se ovan) 
 • anmäla adressändring till föreningen om du flyttat
 • lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för besiktning
 • följa gällande ordningsregler för koloniområdet.
 • följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar.
 • följa kommunens byggbestämmelser och övriga regler för området.
 • följa föreningens beslutade byggregler för området.
 • inte använda kolonilotten för permanentboende.
 • vårda och sköta din kolonilott och de byggnader som finns på den.
 • Gångar/vägar utanför egen tomt ska vara fri från ogräs.
 • Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 70 cm bredd. Gången är avsedd som skilje- och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad- eller genomgångsstråk.
 • Häckar ska klippas och hålla en höjd av max 80 cm, häckar får inte skymma sikt i vägkorsning.
 • Fruktträd och buskar ska beskäras och hållas i gott skick, och får inte skugga grannens lott.
 • Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten. 
 • Vid skada på egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa.
 • svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av lotten.
 • vara aktsam med områdets gemensamma anläggningar.