Stadgar

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Linköpings koloniträdgårdar.

§2 Föreningens ändamål

§2.1 Linköpings koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:

 • Att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Linköpings kommun och de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar.
 • Att upplåta den arrenderade marken till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet.
 • ​Att verka för ökat samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för kolonirörelsen samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

§2.2 För att främja föreningens ändamål enligt §2.1 skall styrelsen hålla nödvändiga ordningsregler/-föreskrifter aktuella.​

§3 Medlemskap

§3.1 Arrendekontrakt och medlemskap

 • Medlem i föreningen kan den bli som är myndig och har fast bostad i Linköpings kommun.
 • Medlemskap får man genom att med föreningen skriva arrendekontrakt på en kolonilott. Medlemskapet upphör när arrendet avslutas.
 • Endast den som har arrendekontrakt får inneha eller bruka kolonilott inom föreningen. Styrelsen kan dock bevilja tillfälligt undantag. Kontraktsinnehavaren får inte överlåta kontraktet till annan person.
 • När medlem avlider kan styrelsen bevilja att kontraktet och medlemskapet utan inträdesavgift skrivs över på arvinge. Motsvarande överskrivning kan beviljas vid bodelning.

§3.2 Medlems skyldigheter

 • Att följa villkoren i arrendekontraktet, föreningens stadgar och föreskrifter samt att underkasta sig de åtaganden som föreningen har gentemot kommunen.
 • Att betala inträdesavgift, medlemsavgift, lottarrende och andra avgifter som styrelsen efter årsmötets beslut infordrar. Om inte annat beslutas av årsmötet skall årsavgiften vara inbetalad senast den 1 april.
 • Att inte motarbeta föreningens ändamål enligt §2.

§3.3 Uppsägning

 • Medlem som vill säga upp sin lott skall underteckna sitt kontrakt för uppsägning och lämna det till styrelsen. Härvid upphör också medlemskapet.
 • Medlem som gravt åsidosätter sina skyldigheter enligt §3.2 kan av styrelsen sägas upp från arrendet och därigenom bli utesluten ur föreningen.
 • Före uppsägningen skall styrelsen skriftligen varna den berörde. Om rättelse inte sker inom skälig tid kan styrelsen besluta om uppsägning.
 • Styrelsebeslut om uppsägning med stöd av §3.2a eller §3.2c kan av medlemmen överklagas till årsmötet. Den uppsagde har rätt att anlita ett ombud som för hans talan på årsmötet.
 • Beträffande stuga eller annan privat egendom som lämnas kvar på kolonilott när arrendet upphört hänvisas till Sveriges rikes lag, Jordabalken kap.8 §21, (se fotnot).
 • Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka betald avgift.

§3.4 Passivt medlemskap

 • Styrelsen kan efter skriftlig ansökan bevilja passivt (kontraktslöst) medlemskap.
 • Passiv medlem betalar årlig medlemsavgift och får delta i föreningens allmänna evenemang och får med yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt delta i årsmötet.
 • Uppsägning av passivt medlemskap skall göras skriftligt till styrelsen.

§4 Tillsättning av förtroendeposter

 • Val till styrelse, revision och valberedning sker på årsmötet.
 • Förslag på kandidater kan fram till en vecka före årsmötet lämnas till valberedningen för behandling. Förslag på kandidater får även framföras direkt till årsmötet.
 • Förslag på kandidater till valberedningen skall tas fram gemensamt av styrelse och valberedning och skall av styrelsen föreläggas årsmötet.
 • En person får inte samtidigt inneha uppdrag i styrelse eller revision eller valberedning. Av föreningen anställd får inte inneha uppdrag i någon av dessa funktioner.
 • Varje medlem eller myndig person i medlems hushåll kan väljas till förtroendeuppdrag, men endast en per hushåll får vid samma tillfälle inneha sådan post.
 • Även passiv medlem kan utses till förtroendepost.

§5 Årsmöte

§5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att deltaga på årsmötet och har där en röst. Om flera personer gemensamt tecknat kontrakt på en lott har de tillsammans en röst. Medlem kan via fullmakt uppdra åt annan myndig person att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

§5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall skickas till varje medlem senast tre veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet, vilka motioner som kommit in och var medlem kan få tag på motioner och verksamhetsberättelse.

§5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av protokollförare.
 5. Val av två justerare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Behandling av motioner och förslag.
 13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen.
 14. Fastställande av budget och avgifter.
 15. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§6.1 och 6.2.
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt §7.2.
 17. Val av representanter och ombud.
 18. Val av valberedning.
 19. Övriga ärenden.
 20. Mötets avslutande.

§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.

§5.5 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall skickas ut senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på extra årsmötet.

§5.6 Alla frågor på årsmöten avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning med röstkort om stadgarna inte säger annat. På begäran av medlem kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

§5.7 Årsmötesprotokoll

 • Vid årsmötet ska föras protokoll som upptar behandlade ärenden och fattade beslut samt röstlängd och röstetal.
 • Protokollet bör vara justerare och mötesordförande tillhanda inom 2 veckor. Det bör vara undertecknat och lämnat till styrelsen inom 4 veckor.
 • Styrelsen ansvarar för arkivering av protokoll och övriga årsmötesdokument.
 • Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten.
 • Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll och att på begäran få kopia.

§6 Styrelse 

§6.1. Val av styrelse

 • Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet.
 • Valbar till styrelseledamot/suppleant är varje medlem enligt §4.

§6.2 Styrelsens sammansättning

 • I styrelsen ingår två ordinarie ledamöter och en suppleant från varje område.
 • Ordförande och kassör väljs särskilt. Ordförande och/eller kassör får utses antingen bland områdesrepresentanterna eller utöver dessa.
 • Ordinarie ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett.
 • Ordförande och kassör väljs så att de avgår växelvis. Detta ska även eftersträvas för övriga ordinarie ledamöter på deras respektive områden.
 • Ordförande får inte vara vicekassör och kassören inte vice ordförande.

§6.3 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde snarast och senast inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. På detta möte utses minst tre firmatecknare varav två i förening som tillsammans tecknar firman.

§6.4 Styrelsen är beslutsför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt, men rösträtt endast då vederbörande ersätter ordinarie ledamot. Suppleant ersätter i första hand ordinarie ledamot från eget koloniområde och i andra hand efter valturordning. Styrelseledamot får ej delta i beslut rörande frågor som kan beröra ledamotens näringsverksamhet eller andra privata förhållanden. Sådana beslut eller överenskommelser ska alltid redovisas i styrelseprotokoll.

§6.5 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter såsom ekonomi, drift och administration. Styrelsen skall i sitt arbete tillvarataga medlemmarnas intressen och verka för insyn och medlemsinflytande.

Styrelsen skall bland annat:

 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs.
 • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderade områden sköts och underhålls samt att erforderliga resurser avsätts för detta.
 • ha personalansvar och svara för övergripande arbetsledning av ev. anställd personal.
 • ansvara för föreningens arkiv.
 • tillse att försäkringsskydd finns för kassörs- och medlemsarbete, för anställda samt för föreningens egendom.
 • upprätthålla ett aktuellt medlems- och lottregister.
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en förvaltningsberättelse.

§6.6 Styrelseprotokoll

 • Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. De ska redovisa deltagare, behandlade ärenden och tagna beslut och ska kunna förstås av medlemmarna. Protokollen ska löpande delges revisorer och valberedare. De ska arkiveras samman med behandlade skrivelser och dokument.
 • Styrelsen ska hålla protokollen tillgängliga för medlemmarna och lämna ut kopior till den som så önskar.
 • Protokollen ska löpande publiceras på föreningens hemsida.

§7 Revision

§7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Valbar till revisor/revisorssuppleant är varje medlem enligt §4

§7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före ordinarie årsmöte.

§7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§8 Valberedning

§8.1 En valberedning med en ledamot från varje område skall utses på årsmötet. 

Valbar är varje medlem enligt §4.

§8.2 Valberedningen skall:

 1. förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter.
 2. föreslå ordförande, sekreterare och två justerare/rösträknare till årsmöte respektive extra årsmöte.
 3. föreslå förekommande representanter och ombud.
 4. redovisa alla av medlemmarna föreslagna kandidater.

§9 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan enl.§5.4 väckas av styrelseledamot eller föreningsmedlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari för att kunna behandlas på nästa årsmöte. Om förslag till ändring skall tas upp på årsmötet skall detta utlysas i kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Beslut om stadgeändring skall även innefatta införandetidpunkt.

§10 Upplösning

§10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.

§10.2 Vid upplösning av föreningen skall efter skuldernas betalande befintliga tillgångar användas i enlighet med det beslut som årsmötet fattar.


Hänvisning från §3.3 pkt e): Jordabalken 8:21 innebär att stuga eller annan egendom som inte övertagits av ny kolonist eller inlösts av föreningen när ett kontrakt upphört skall flyttas bort av den frånträdande kolonisten.

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte 2004 och gäller från den 1 maj 2004.