Bygginformation och byggregler

Tomtstorlek

 • Tomtstorleken för en koloni- och odlingslott får inte överstiga 400 kvm.
 • Medlem får endast inneha och bruka en lott inom Linköpings koloniträdgårdar.

Materialval byggnader

 • Väggmaterial för byggnader ska vara i trä av god kvalité.
 • Takmaterial ska bestå av takpapp, plåt eller tegelpannor.
 • Vid färgsättning av byggnader ska de traditionella färgerna användas. Starka färger på byggnader ska undvikas. Är du osäker på om ditt färgval är godkänt, kontakta din områdesgrupp.
 • Växthus ska byggas med ram av trä eller aluminium och med glas, byggnation med byggplast/folie är inte tillåtet.

Utformning och placering av byggnader

Byggnader ska motsvara gängse uppfattning om passande kolonibyggnation. Vid byggnadernas exteriör ska hänsyn tas till lottens storlek och övriga byggnader på grannlotter samt områdets totalmiljö.

 • Kolonistuga eller övriga byggnader får inte monteras på gjuten bottenplatta. Hus ska vara lätt att flytta från lotten.
 • Taklutningen ska, med undantag av växthus, vara mellan 18 och 45 grader.
 • Taknockshöjd på kolonistuga, bod, förråd, växthus, skärmtak får inte överstiga 3,0 m
 • Drivbänkar får inte byggas högre än 70 cm.
 • Flaggstångshöjd får inte överstiga 6 m.
 • Vindskydd/Plank får ha en höjd av max 1,8 m
 • Spaljé får ha en höjd av max 1,8 m
 • Staket får ha en höjd av max 100 cm
 • Kolonistuga, redskapsbod, förråd, växthus eller annan byggnad samt skärmtak och plank skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns.
 • Placering övriga installationer. Flaggstång skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns. 

Byggnadsareor

 • På kolonilotter som är minst 225 kvm och högst 400 kvm får endast en kolonistuga och därtill hörande komplementbyggnader uppföras. Den sammanlagda inbyggda byggnads arean får inte vara större än 30 kvm. Utöver denna byggnadsarea får dock ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 12 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är minst 200 kvm men mindre än 225 kvm får endast en kolonistuga eller redskapsbod uppföras. Den inbyggda byggnads arean får inte vara större än 10kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 10 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är mindre än 200 kvm får endast regnskydd för redskap mm uppföras. Överbyggd area får inte vara större än 4 kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm.

Byggregler

Valla
Önskar du sätta upp staket, spaljé eller pergola?

 1. Kontakta områdesgruppen.

 2. Invänta föreningens svar i frågan.

 3. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Lov från byggnadskontor krävs: För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning.

 1. Kontakta Linköpings kommuns byggnadskontoret​​​​​​​

 2. Efter svar från Linköpings kommun kontaktas föreningen (områdesgruppen).

 3. Invänta föreningens svar i frågan.

 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Emmalund, Ullevi & Ådala
För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning.

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från byggnadskontoret eller inte.

Om lov från byggnadskontor krävs

 1. Kontakta Linköpings kommuns byggnadskontor​​
 2. Kontakta föreningen (områdesgruppen) efter svar från byggnadskontoret.
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Om lov från byggnadskontor inte krävs

 1. Invänta föreningens svar i frågan.
 2. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med LK om att ändra områdesbestämmelserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.

Växtlighet

 • Häckhöjden får max vara 120 cm i framkant och 180 cm i bakkant. Under förutsättning att inte grannens lott skuggas / påverkas. Häck i trafikerat hörn ska hållas max 80 cm högt och detta gäller 2,5 meter på varje sida av hörnet.
 • Fruktträd, bärbuskar och högre buskar skall planteras minst 2,0 m från hävdad tomtgräns.

Övrigt smått och gott

 • Partytält får inte uppsättas permanent, tillstånd krävs.
 • Grill stationär fristående, byggtillstånd krävs.
 • Öppen spis får inte uppföras inomhus eller hopbyggd utvändigt med hus.
 • Parabol, byggtillstånd krävs.
 • Gångar mellan tomter skall vara mint 70 cm.
 • Vatten är inte tillåtet att installera inomhus.
 • Avlopp är inte tillåtet att installera inomhus.
 • El skall installeras av behörig el-installatör.
 • Ingenting får byggas eller rivas på lotten utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller större förändring/färgsättning av exteriören på stuga, förråd eller växthus.

Fastighetsbeteckning och adress

Ullevi - Skäggetorp 1:1

Nygårdsvägen, 586 48 Linköping

Emmalund - Johannelund 1:2

Spångerumsgatan, 58725 Linköping

Valla - Valla 1:1

Stratomtavägen, 583 30 Linköping

Ådala - Johannelund 1:3

Spångerumsgatan, 587 25 Linköping

Ansökan byggtillstånd

Byggregler och blankett är fastställd av styrelsen och gäller from 2009-03-01.