Kontaktuppgifter

Hitta till oss

Linköpings Koloniträdgårdar

Västra vägen 32

582 28 Linköping

073 - 124 83 00

info@kolonisten.se

Bankgiro: 757 - 7711

Org nr: 82 20 03 - 6407

Personal

Administratör 

E-post: info@kolonisten.se

Telefon & SMS: 073 - 124 83 00

Revisorer


Utsedda vid årsmötet 2022

 • Tobias Eriksson Baks & Co
 • Bo Öhrman, Valla
 • Ann Holmberg, Valla, suppleant

Kontakta revisorerna

Revisorernas uppgift

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Revisorerna är aktiva under hela verksamhetsåret. 

Ekonomisk granskning

Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. 

Förvaltningsrevision

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision. De ska läsa protokoll från styrelsemötena och granska vilka diskussioner som förts och vilka beslut som har fattats. De beslut som styrelsen har tagit får inte stå i strid mot föreningens stadgar. Revisorerna ska se till att styrelsen inte har verkat utanför sitt mandat, dvs. tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat. 

Revisorernas förhållande till styrelsen

Revisorerna och styrelsen bör ha god kontakt under året, det underlättar för revisorernas arbete samtidigt som revisorerna kan ge råd och tips till styrelsen. Styrelsen bör i alla fall bjuda in revisorerna till styrelsemöten. Då kan revisorerna ställa frågor till styrelsen och få en bra bild över hur de har arbetat. Det är dock viktigt att hålla isär de olika uppgifterna. Styrelsen ska inte ta order från revisorerna eller tvärtom. Samtliga förtroendevalda, styrelseledamöter och revisorerna, har blivit valda av årsmötet för att sköta sina uppgifter. 

Riksförbundet

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Koloniträdgårdsförbundet har till uppgift att:

 • Stödja medlemsföreningarna och hävda medlemmarnas intressen.
 • Verka för att alla som vill bli kolonister ska få möjlighet till det.
 • Värna koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning.
 • Främja mänsklig gemenskap och ansvarstagande oavsett kulturell bakgrund.
 • Föra trädgårdsintresset vidare till nya generationer.
 • Medverka till att medlemmarna lär sig mer om odling och miljöfrågor.
 • Aktivt samarbeta med koloniträdgårdsrörelsen i andra länder.

Styrelsen

Ordförande

Annette Ingvarsson
SMS 073 - 124 83 08

Kassör

Örjan Roos
SMS 073 - 124 83 06

Sekreterare

Administratör
E-post: info@kolonisten.se

Emmalund


 • Gun Netzell
 • Gerd Wennberg
 • Linda Tilly

Telefon: 073-124 83 02
E-post: emmalund@kolonisten.se

Ullevi


 • Samir Barsomo
 • Abbe Mardiny
 • Riad Salam

Telefon: 073-124 83 03
E-post: ullevi@kolonisten.se

Valla


 • Pierre Svensk
 • Annika Trygg

Telefon: 073-124 83 04
E-post: valla@kolonisten.se

Ådala


 • Elisabeth Eriksson
 • Carina Kinna Ekman
 • Robert Licardo

Telefon: 073-124 83 05
E-post: adala@kolonisten.se

Alla vi som har ett förtroendeuppdrag gör detta på vår fritid. Därför är det bra om ni kontaktar oss per sms / e-post i första hand så svarar vi så snart vi har möjlighet.
Tack för visad förståelse, Styrelsen!

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, ska regleras i föreningens stadgar. Vanligtvis har styrelsen möjlighet att besluta om huruvida föreningen ska starta en ny verksamhet men däremot inte om föreningen ska höja medlemsavgiften.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. 

Att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.

Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar och anställda.

Valberedning


Föreningens Valberedning 2023

 • Emmalund, Hans Nilsson 
 • Ullevi, Benjamin Mammo 
 • Valla, Pontus Boström 
 • Ådala, Annika Lind 

Valberedningens uppgift

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemötena är två lämpliga metoder. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i föreningen. De som väljs av årsmötet till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det innebär. Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbetsgrupper. 

Kontakta Valberedning 

Vi är beroende av att få tips från er medlemmar på lämpliga kandidater till föreningens styrelse/uppdrag.<br>