Påminnelse om motionstiden

20.12.2020

Vi vill påminna om att medlemmars motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1/1 enligt våra stadgar:

"§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen."