Information från styrelsen juli

18.07.2022

Tusen trädgårdar

Gick av stapeln 3 juli och återkoppling från samtliga områden har varit positiv. Nästa gång eventet blir 2023. Stort tack till Elisabeth - Ådala, Madeleine - Emmalund, Humlan - Valla, Elisabeth - Ullevi för ert engagemang!

Ekonomi

Handelsbanken har infört nya rutiner.

Beslut taget att utifrån de nya rutinerna att ordförande, kassör och administratör fortsätter som tidigare att sköta föreningens ekonomi i handelsbanken nu även efter deras nya rutiner.

Valberedningen

Ordförande har träffat valberedningen för dialog. Ett nytt möte planeras i höst. Vill du som medlem komma i kontakt med valberedningen skriv till valberedningen@kolonisten.se

Områdesrapporter
- Emmalund

Har haft en trevlig AW och midsommarfirande, har en hel del badgäster utifrån, haft det lite stökigt kvällstid med ungdomar. Områdessyn genomförd 30 juni och 1 juli

- Ullevi

- Valla

Grinden vid parkering 1 är nu på plats, områdessyn genomförd - några få ovårdade lotter, flera lotter som ej rensat i framkant ut i gångar. Haft problem med att medlemmar slänger hushållsavfall i redan fullt kärl när tomma står bredvid och det gör att fåglar kommer åt soporna.

- Ådala

Har dialog med kommunen angående trädgren som rasat ner vid badplatsen och grenar vid parkering långt in på området som hänger in på parkeringsplatserna, badstege är bytt, områdesmöte är genomfört. Observerat att medlemmar slänger trädgårdskompost utanför områdets staket.

Personal

Har drabbats av stöld - I sitt arbete på ett av våra områden har vår batteridrivna häcksax försvunnit. till ett värde av 20 tkr.

- Hämtar vatten på enskild lott.

När personal behöver fylla på vatten i ogräsmaskinen, Heatern får de gå in på enskild lott för att komma åt vattenutkast. Föreningen har missat att informera ut detta tidigare på säsong och ber om ursäkt för det och speciellt till de enskilda medlemmar som blivet drabbade. Personalansvarig har informerat personal att är medlem på sin lott, informera att vatten behöver fylla på i Heatern.

Kommunen

Ett möte med kommunkontakt Björn Brage är genomfört och uppföljningsmöte ska planeras in efter semestern. Då flera punkter är stora, övergripande och resurskrävande för både för kommunen och föreningen är det av vikt att kontinuerlig dialog och dokumentation sker över tid. För att skapa förutsättningar bestäms att föreningen och kommunen ska ha möten 2ggr/år. Det som lyftes på mötet var bl.a.

Inbrott/påhälsning/förstörelse.

Kommunen uppmuntrar föreningen till att sätta upp Grannsamverkans skyltar på områdena. Föreningen fortsätter uppmuntra medlemmar att fortsätta hjälpas åt att hålla ögonen öppna och polisanmäla tillbud men även informera kommunen när tillbud sker.

 • Gång och rekreationsområdet Emmalund/Ådala
 • Kommunen arbetar med hur skyltningen kan förbättras, fartsänkningen kan genomföras samt tittar på säkerheten.
 • Baden på Emmalund och Ådala
 • B- området på Ullevi
 • Att Valla inte ligger på ett planlagt område som övriga områden gör
 • Regeländringar
 • Nya koloniområden inom kommunen
 • En hög asfaltskant vid grind 3 på valla är hanterad

Redskapsbod och ryggsäck på byggnad

Det har inkommit frågor från medlemmar att bygga "ryggsäckar" utanpå fasad och om "lösa" plastbodar som finns att köpa kräver bygglov. Föreningen har haft dialog med kommunen och fått tillbaka att i vissa fall krävs det bygg lov och ibland inte. Efter förtydligande att föreningen behöver mått att förhålla sig till har vi fått följande information.

Det är okej att föreningen godkänner "ryggsäck" på fasad som är max 40cm djup och 150 cm hög. Däremot har föreningen inte fått någon exakt bredd utan fått till oss att den inte får täcka hela fasaden för då blir det en fasadändring. Efter återkoppling igen att föreningen behöver ha mått samt angett ett förslag har återkoppling skett att kommunen inte kan ta beslut nu under semestern utan ev. bygganmälningar får hanteras från fall till fall. Så följande gäller tills beslut kommer och då uppdaterasbyggreglerna med informationen.

Ni som vill bygga "ryggsäck"

Skicka in bygganmälan med ritning till föreningen där placering och mått anges. Max djup 40cm, max höjd 150 cm samt ange önskad bredd så prövas varje enskilt fall i dialog med kommunen. - gäller alla områden.

Vill du göra en ryggsäck som är djupare och eller högre än angivna mått är det bygganmälan till kommunen som gäller.

Redskapsbod

 1. Finns kvadratmeter kvar att bygga för på lotten och bod /färdig plastbod placeras 3 m från tomtgräns - skickas bygganmälan inkl. ritning till föreningen. För valla skickas denna anmälan in till kommunen.
 2.  Är boden i plast eller i trä och önskas placeras närmre än 3m från tomtgräns skickas anmälan inkl. ritning till kommunen.

Anticimex

Bra effekt på valla och Ullevi. Inte fått in några rapporter på Emmalund och Ådala.

Övrigt

 • Det händer att fåglar får tag på våra sopor och skräpar ner och för att minska det är det av vikt att locken på kärlen eller på hushållsavfallscontainern är stängda. Är kärlet/inkastet fullt - välj då ett annat kärl/inkast.
 • En skrivelse har inkommit från boende i spångerum som observerat att bilar står parkerade i vändplanen precis vid nedfarten av gång och rekreationsområdet till Emmalund. I och ur lastning okej men ställ sen bilen på parkeringen.
 • Ett område har pga felsortering i riskomposten drabbats av en stor merkostnad. Arboteket skulle hämta ris men backade då de såg att det även låg trädgårdsavfall i riset och det förstör arbotekets maskiner. Området fick lämna blandavfallet på Tekniska verken till en kostnad av 54 000kr istället för 3500 kr som arboteket skulle tagit. En vädjan nu till alla medlemmar att det bara är ris/grenar som slängs i ris avfallet. En onödig kostnad som nu kräver om planering av budget för det drabbade området.
 • Ett styrelsebeslut är taget att följa utarbetad rutinen gällande uppsägning av arrendator.
 • Arbetsgrupp har haft möte i syfte att öka enskild medlems delaktighet och insyn på respektive område. Mer information kommer.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig sommar!