Årsmöte 2023

13.04.2023

Tack alla medlemmar som deltog på årsmötet 2023. Totalt var vi 126 röstberättigade, fördelat på Emmalund 34, Valla 38, Ullevi 15 och Ådala 39.

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad ersättning till den nya styrelsen och revisionen. Arvodeersättningen består av två prisbasbelopp att fördela samt mötesarvode på 1 % av prisbasbelopp per person och möte.

Årsmötet beslutade att bifalla ett förslag som kom upp under mötet:

 • Styrelsen tillsammans med valberedningen får möjligheten att under verksamhetsåret tillsätta eventuella uppkomna vakanser i styrelsen eller i valberedningen.

Styrelse, valberedning och revisorer

Följande medlemmar sitter i styrelsen 2023

 • Annette Ingvarsson, Valla, valdes till ny ordförande 2 år
 • Örjan Roos, Emmalund, kassör 1 år
 • Emmalund: 
  Gun Netzell, ledamot nyval 2 år
  Gerd Wennberg, ledamot fyllnadsval 1 år
  Linda Tilly, suppleant nyval 1 år
 • Ullevi:
  Samir Barsomo, ledamot 1 år
  Abbe Mardiny, ledamot nyval 2 år
  Riad Salam, suppleant nyval 1 år
 • Valla:
  Pierre Svensk, ledamot nyval 2 år
  Otto Davidsson, fyllnadsval 1 år
  Annika Trygg, suppleant nyval 1 år
 • Ådala:
  Elisabeth Eriksson, ledamot 1 år
  Carina Kinna Ekman, ledamot nyval 2 år
  Roberto Licardo, suppleant nyval 1 år

Föreningens Valberedning 2023

 • Emmalund, vakant
 • Ullevi, Benjamin Mammo
 • Valla, Pontus Boström
 • Ådala, Annika Lind

Föreningens revisorer:

 • Tobias Eriksson Baks & Co, ordinarie 1 år
 • Bo Öhrman, Valla, ordinarie omval 2 år
 • Ann Holmberg, Valla, suppleant omval 1 år

Motioner och styrelseförslag som årsmötet biföll

Motion 4: Jäv

Årsmötet biföll motionen, vilket innebär att årsmötet beslutade att acceptera följande tillägg av text i stadgarnas § 6.4. "Styrelseledamot får ej delta i beslut rörande frågor som kan beröra ledamotens näringsverksamhet eller andra privata förhållanden. Sådana beslut eller överenskommelser ska alltid redovisas i styrelseprotokoll."

För att stadgeändring ska ske behöver motionen bifallas på två efterföljande årsmöte. Detta var första gången.

Motion 5: Protokoll

Årsmötet biföll motionen vilket innebär att årsmötet beslutade att acceptera att styrelsens protokoll ska publiceras på hemsidan och lägga till följande text i stadgarna

" § 6.6 c Protokollen ska löpande publiceras på föreningens hemsida"

För att stadgeändring ska ske behöver motionen bifallas på två efterföljande årsmöte. Detta var första gången.

Styrelseförslag 1: Auktoriserad revisor

Årsmötet biföll styrelsens förslag vilket innebär att årsmötet beslutade att för andra gången bifalla stadgeändringsförslag gällande auktoriserad revisor.

Följande har årsmötet accepterat en andra gång och ska nu skrivas in i våra stadgar.

"§ 7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, en extern och en intern varav en är auktoriserad. Vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Valbar till revisor/ revisorssuppleant är varje medlem enligt § 4. Extern revisor skall ej vara medlem i föreningen. "

Styrelseförslag 3: Justera arrendekvadratmeterna på samtliga arrendekontrakt efter flygfoto

Årsmötet biföll styrelsens förslag vilket innebär att årsmötet accepterade att fastslå gränspunkterna på flygfoto gäller och att justera kvadratmeter på samtliga arrendekontrakt utifrån flygfotomätningen. Befintliga bodar och hus ska ej kunna krävas att flyttas eller rivas.

Detta betyder att alla befintliga kontrakt, drygt 1100 st. och medlemsregistret kommer gås igenom och justeras så kvadratmetrarna stämmer överens med flygfotona. En uppgift som kommer ta lite tid. Berörs just du som medlem blir du kontaktad av föreningen för att skriva ett nytt kontrakt. Ingen avgift tas ut då innehavaren av kontraktet inte ändras.

Styrelseförslag 4: Hållbar föreningsekonomi, buffert 

Årsmötet biföll styrelsens förslag vilket innebär att årsmötet accepterade att varje område ska i sin budget ha minst 5 % obudgeterat utrymme för att täcka framtida kostnadshöjningar nästkommande år och mindre oförutsedda utgifter och att resultatenheten administration skapar en övergripande buffert på 500' för större framtida strukturella investeringar eller reparationer.

Vid användandet av bufferten på den administrativa resultatenheten ska den återskapas inom 2-3 år. Nivåerna revideras senast om 5 år eller om behov uppstår tidigare.

Styrelseförslag 5: Hållbar föreningsekonomi, arrendejustering över tid

Årsmötet beslutade att dela upp förslaget i två delar

Del 1 biföll årsmötet att Valla höjer upp arrendet till 10 kr/kvm från 2024.

Del 2 där inkom under mötet ett motförslag mot styrelsens förslag

 • Styrelsens förslag att höja samtliga områdens arrende 8 % varje år under en 3 års period med start 2024.
 • Motförslag från Ann Holmberg, Valla att höja samtliga områdens arrende med 8 % 2024.

Årsmötet biföll motförslaget att samtliga områden höjer arrendet med 8 % 2024. Årsmötet röstade emot styrelsens förslag att över tid skapa en ekonomisk stabil grund för våra områden.

Styrelseförslag 6: Administrativ avgift vid ändring av kontraktsinnehavare 

Årsmötet biföll styrelsens förslag vilket innebär att från i år kommer en administrativ avgift på 450 kronor tas ut vid ändring av arrendekontraktsinnehavare. Till exempel kommer detta ske vid försäljning eller arvskifte.

Övrigt

Under punkten övrigt på dagordningen framförde medlemmar från Ullevi avfalls- och vägproblematiken på sitt område.

Medlem tackade styrelsen för gott arbete och önskar nya styrelsen lycka till och önskar att medlemmar samarbetar och att styrelsen lyssnar på medlemmarna.

Avslutning

Som avslutning tackade föreningens nyvalda ordförande de styrelsemedlemmar som klev av styrelseuppdrag och kassör informerade årsmötet att ta en påse med fröer på vägen ut från årsmötet. Stort tack till Koloniträdgårdsförbundet och Impecta för den möjligheten!

Nu ser den nya styrelsen fram emot en ny säsong tillsammans med er medlemmar!

Väl mött ute på våra områden!