Årsmöte 2024

07.04.2024

Stort tack alla medlemmar som deltog på årsmötet 2024.

217 röstberättigade kolonister deltog i årsmötet, fördelat på: Emmalund 77, Valla 57, Ullevi 43 och Ådala 40. Det är 91 fler än 2023 – kul att så många engagerar sig och deltar på årsmötet!

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsmötet beslutade att inte ändra ersättningen till styrelsen och revisionen, utan även i år räkna på 2023 års prisbasbelopp. Ersättningen består av två prisbasbelopp att fördela samt mötesarvode på 1 % av prisbasbelopp per person och möte.

Styrelsen 2024

Ordförande: Annette Ingvarsson, Valla (kvar 1år)

Kassör: Britt Berglund, Emmalund (nyval 2 år)

Emmalund

 • Ledamot, Gun Netzell (nyval 2 år)
 • Ledamot, Britt Inger Holm (fyllnadsval 1 år)
 • Suppleant, Åsa Johansson (nyval 1 år)

Ullevi

 • Ledamot, Abbe Mardiny (kvar 1 år)
 • Ledamot, Adnan Music (nyval 2 år)
 • Suppleant, Samir Barsomo (nyval 1 år)

Valla

 • Ledamot, Pierre Svensk (kvar 1år)
 • Ledamot, Annika Trygg (nyval 2 år)
 • Suppleant, Jenny Andersson (nyval 1 år)

Ådala

 • Ledamot, Robert Licardo (nyval 2 år)
 • Ledamot, Annica Jacobsson(fyllnadsval 1 år)
 • Suppleant, Vakant

Föreningens revisorer 2024

 • Ordinarie Bo Öhrman, Valla, (kvar 1 år)
 • Suppleant Ann Holmberg (omval 1 år)

Auktoriserad revisor 

Vakant, årsmötet beslutade att styrelsen ska utse den auktoriserade revisorn

Föreningens Valberedning 2024

 • Emmalund, Lisbeth Vulkan
 • Ullevi, Suss Mideskog
 • Valla, Monika Karlsson (V455) - sammankallande
 • Ådala, Annika Lind

Motioner och styrelseförslag

 • 2023 Motion 4 Jäv Årsmötet biföll motionen för andra gången vilket innebär att stadgarna ska revideras med följande tillägg av text i § 6.4. "Styrelseledamot får ej delta i beslut rörande frågor som kan beröra ledamotens näringsverksamhet eller andra privata förhållanden. Sådana beslut eller överenskommelser ska alltid redovisas i styrelseprotokoll."
 • 2023 Motion 5 Protokoll Årsmötet biföll motionen för andra gången vilket innebär att styrelsens protokoll ska publiceras på hemsidan och stadgarna ska revideras med följande tillägg av text " § 6.6 c Protokollen ska löpande publiceras på föreningens hemsida"
 • Motion 1 Upphäv styrelsens Sekretessavtal Årsmötet biföll motionen enligt motionärens förslag, dvs. att styrelsens sekretess avtal upphävs.
 • Styrelsens förslag - Förfrågan om utträde från förbundet Punkten ströks pga. att förbundets stadgar gällande utträde inte beaktats. I stadgarna står att förbundsrepresentant ska bjudas in till möte där fråga om utträda ska hanteras.

Övrigt

Under punkten övrigt på dagordningen framförde medlemmar synpunkter på årets fakturor där areajustering gjorts men information och underlag för justering har inte lämnats till medlemmarna. Nya styrelsen fick uppgiften av årsmötet att se över detta.

Under övrigt påminde även medlem styrelsen om att stadgarna ska revideras utifrån tidigare årsmötens beslut om att föreningen ska ha en auktoriserad revisor utöver föreningsrevisor och föreningsrevisorsuppleant.

Nu ser den nya styrelsen fram emot en ny säsong tillsammans med er medlemmar! Väl mött ute på våra områden!