Årsmöte 2024

20.02.2024

Kallelse till årsmöte 2024 för Linköpings koloniträdgårdar.
(Du som får kallelsen brevledes kommer ha den i brevlådan vecka 9.)

När: 26 mars. Mötet startar klockan 18.30
Var: Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22. 

Kaffe och avprickning från klockan 18.00. Glöm inte ta med din legitimation. 

Årsmöteshandlingar

Kompletta årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga senast 2024-03-04 här under sidan Föreningen eller i receptionen på Fontänen, Västravägen 32. Öppet måndagar till torsdagar klockan 8-18.30 och fredagar klockan 9–12.

Dagordningsförslag

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Val av mötesordförande

 4. Val av protokollförare

 5. Val av två justerare

 6. Val av två rösträknare

 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse

 9. Revisorernas berättelse

 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Behandling av motioner och förslag:
  - Stadgeändring motion nr 4 om jäv och motion nr 5 om publikation av styrelseprotokoll från årsmötet 2023.
  - Motion 1 Sekretessavtal
  - Styrelsens förslag förfrågan om utträde från förbundet

 13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen

 14. Fastställande av budget och avgifter

 15. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§6.1 och 6.2

 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2

 17. Val av representanter och ombud

 18. Val av valberedning

 19. Övriga ärenden

 20. Mötets avslutande