Årsmöte 2023

23.02.2023

Välkommen till årsmöte 2023 för Linköpings koloniträdgårdar den 23 mars. 

När: 23 mars klockan 18:30. Mötet startar klockan 18:30
Var: Equmeniakyrkan, Drottninggatan 22

Fika och avprickning från klockan 18:00. Glöm ej ta med legitimation.

Dagordning

 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justerare
 6. Val av två rösträknare
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av motioner och förslag
  Motion 1 Djurhållning
  Motion 2 Höns
  Motion 3 Förbjud studsmattor
  Motion 4 Jäv Motion 5 Protokoll Motion 6 Sekretessavtal
  Styrelse förslag 1 Auktoriserad revisor
  Styrelse förslag 2 Administrativ avgift vid ändring av kontraktsinnehavare
  Styrelseförslag 3 Justera arrendekvadratmeterna på samtliga arrendekontrakt efter flygfoto
  Styrelseförslag 4 Hållbar föreningsekonomi, buffert
  Styrelseförslag 5 Hållbar föreningsekonomi, arrendejustering över tid
  Styrelseförslag 6 Möjlighet till poströstning
 13. Beslut om ersättning till den nya styrelsen och revisionen
 14. Fastställande av budget och avgifter
 15. Val av ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§6.1 och 6.2
 16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
 17. Val av representanter och ombud
 18. Val av valberedning
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande 

Årsmöteshandlingar

Kompletta årsmöteshandlingar:

 • Årmöteshandlingar på vår webbsida
 • I receptionen på Fontänen, Västra vägen 32.
  Öppettider: måndag-torsdag klockan 8.00 - 18.30 och fredag klockan 8.00 - 12.00.
 • Behöver du få handlingarna hemskickade?
  Kontakta vår administratör på telefon 0731-24 83 00 eller via e-post info@kolonisten.se