För dig som medlem

Att vara kolonist 

Att vara kolonist innebär bland annat att du även möter andra kolonister med samma odlings- och trädgårds-intresse som du har. Odlingen spelar en central roll och variationen är stor. På kolonilotterna odlas det både blommor och grönsaker. Där växer också både träd och buskar som både ger frukt och bär, men som även är vackra i sig själva.

Kolonilotten är avsedd för främst odling, men också för rekreation. En oas i staden med sina varierade och vackra områden. Våra koloniområden betyder mycket - inte bara för oss kolonister - utan även för den biologiska mångfalden och andra människors välbefinnande. Våra områden är öppna för allmänheten att strosa runt i. Därför är det viktigt att vi har en trivsam miljö - både för oss själva och andra. Kolonilotterna förenar stad och land, och det finns en stor kunskap bland många av våra kolonister.

Vårt gemensamma ansvar..

Från den stund du blivit antagen som medlem i Linköpings koloniträdgårdar och skrivit under ett arrendekontrakt med föreningen för att kunna disponera en kolonilott har Du också skrivit under på att Du har Din del i det gemensamma ansvaret för föreningen.

Linköpings koloniträdgårdar arrenderar koloniområden av kommunen som är markägare. Föreningen ansvarar för koloniområdenas skötsel, investeringar i gemensamma anläggningar samt underhåll av staket allmänna grönområden samt underhållsansvar för vattenledningar m m. Detta är stora åtaganden som kräver ekonomiska resurser men mest av allt medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser. Den valda styrelsen har att organisera detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna. En viktig uppgift för styrelsen är att se till att det finns många och varierande uppgifter tillgängliga på arbetsdagar och/eller uppdrag som kan utföras när man är där på andra tider. Finns det många uppgifter att utföra går det inte att skylla på att det inte finns något som passar just mig. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar.

Adressändring

Anmäla din adressändring till föreningen. Det är viktigt för oss (och dig) att vi har korrekta uppgifter. Fyll i formuläret om du bytt namn, adress, telefon eller e-post.

Arrende

Arrendekontrakt

Arrendekontrakt upprättas mellan föreningen och en tillträdande arrendatorn.

 • Med sin underskrift godkänner kolonisten föreningens stadgar, upplåtelsevillkor och de beslut styrelsen fattar.
 • Vid underlåtelse att följa kontraktet kan styrelsen säga upp det samma och återta lotten enligt bestämmelser i föreningens stadgar.
 • Om inträdesavgift, medlemsavgift eller arrende inte betalas inom föreskriven tid blir kontraktet ogiltigt.
 • Upplåtelse gäller ett år i taget från 1 april till och med 31 mars. Har ingen av parterna sagt upp avtalet före den 1 april fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder. Parter är föreningens styrelse som representeras av utsedda ombud och områdesansvariga samt kolonist/medlem.
 • Arrendeavgift bestäms på föreningens årsmöte.
 • Kolonist skall ta del av och förstå de regler och bestämmelser samt stadgar som gäller.
 • Om kolonists kontrakt sägs upp från föreningen är kolonist skyldig att lämna lotten i städat skick och ombesörja borttagande av stuga och andra byggnader eller installationer som har uppförts på lotten.
 • Kontrakt får endast överlåtas via föreningen. Lotten får inte brukas eller uthyras till annan än kontraktsinnehavaren utan styrelsens godkännande.

Arrendeöverlåtelse - ägarbyte

Förfarande av arrendeöverlåtelse enligt Jordabalken kapitel 10, §7. 7 § utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta i sitt ställe, om ej annat följer av andra* och tredje* styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.*

 • arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas
 • byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet angående markens bebyggande eller användning
 • Förtydligande - I föreningens fall så är det Linköpings Koloniträdgårdar som är jordägare och kolonisten som är arrendatorn.

Ovanstående innebär för medlem (kolonist) i Linköpings Koloniträdgårdar

 1. Arrendatorn (kolonisten) kontaktar föreningen (områdesrepresentant) med ett marknadsmässigt försäljningsvärde på sin lösa egendom. Med lös egendom menas kolonistuga och växthus.
 2. Därefter tas detta upp i styrelsen där man protokollför att arrendatorn (kolonisten) önskar sälja sin kolonistuga för x antal kronor.
 3. Föreningen (områdesrepresentanter och styrelse) har efter detta en månad på sig att meddela om man har för avsikt att lösa in egendomen och återta arrendet eller ej.
 4. Om föreningen beslutar sig för att lösa in egendomen är det till det pris som arrendatorn (kolonisten) angett som marknadsmässigt försäljningsvärde.
 5. Om föreningen beslutar sig för att inte lösa in egendomen överlåts arrendet till en ny arrendator.
 6. Överlåtande av arrende till ny arrendator sker vid ett bokat möte mellan föreningen samt nuvarande och blivande arrendator.

Arrendeöverlåtelse - ägarbyte

Förfarande av arrendeöverlåtelse enligt Jordabalken kapitel 10, §7. 7 § utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta i sitt ställe, om ej annat följer av andra* och tredje* styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.*

 • arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas
 • byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet angående markens bebyggande eller användning
 • Förtydligande - I föreningens fall så är det Linköpings Koloniträdgårdar som är jordägare och kolonisten som är arrendatorn.

Styrelsebeslut 2020-02-24

Återarrendering av föreningen

För kolonilotter som tillfaller föreningen eller återköps av föreningen behöver det finnas en hantering. Styrelsen har beslutat följande:

 • En digital intresselista införs, vilket ska rensas varje år.
 • När lotter finns tillgängliga och ny arrendator ska tillsättas skickar föreningen ut lottinformation och ett lägsta acceptabelt bud till alla på intresselistan.
 • Varje intressent skickar åter ETT bud. Högst bud vinner. Skulle det vara så att det är lika högst bud mellan flera så lottas det mellan de budgivarna.

Avgifter för Kolonister

Tjänster och produkter du enkelt kan betala till vår personal och vid respektive områdesexpeditioner när dom har öppet. Arrende och medlemsavgift faktureras årligen.

Arrende

Emmalund 10,00kr/kvm

Ullevi 11,00kr/kvm

Valla 8,50kr/kvm

Ådala 10,00kr/kvm

Duschkort/nyckel

Säsong kostar 250 kr 

Första kortet har en högre avgift på 500 kr.

Administrationsavgift

Betalas av ny medlem vid kontraktsskrivning och kostar 450 kr.

Medlemsavgift

Som medlem betalar du 600 kr/år.
Specificeras och betalas på årsfakturan som skickas ut.

Nycklar

Grind och toalett nycklar kostar 500kr/st.

Skottkärra

Ett lass med en normalstor skottkärra som finns på ditt område kostar 50kr/st.

Släpvagn

Info kommer

Parkeringskort

Förlorat parkeringskort ersätts med ett nytt för 500 kr/st.

Bygginformation och byggregler

Tomtstorlek

 • Tomtstorleken för en koloni- och odlingslott får inte överstiga 400 kvm.
 • Medlem får endast inneha och bruka en lott inom Linköpings koloniträdgårdar.

Materialval byggnader

 • Väggmaterial för byggnader ska vara i trä av god kvalité.
 • Takmaterial ska bestå av takpapp, plåt eller tegelpannor.
 • Vid färgsättning av byggnader ska de traditionella färgerna användas, dock får även ljusa pastellfärger användas. Starka färger på byggnader skall undvikas. Är du osäker på om ditt färgval är godkänt, kontakta din områdesgrupp.
 • Växthus ska byggas med ram av trä eller aluminium och med glas, byggnation med byggplast/folie är inte tillåtet.

Utformning av byggnader

Byggnader ska motsvara gängse uppfattning om passande kolonibyggnation. Vid byggnadernas exteriör skall hänsyn tas till lottens storlek och övriga byggnader på grannlotter samt områdets totalmiljö.

 • Kolonistuga eller övriga byggnader får inte monteras på gjuten bottenplatta. Hus skall vara lätt att flytta från lotten.
 • Taklutningen skall, med undantag av växthus, vara mellan 18 och 45 grader.
 • Taknockshöjd på kolonistuga, bod, förråd, växthus, skärmtak får inte överstiga 3,0 m
 • Drivbänkar får inte byggas högre än 70 cm.
 • Flaggstångshöjd får inte överstiga 6 m.
 • Vindskydd/Plank får ha en höjd av max 1,8 m
 • Spaljé får ha en höjd av max 1,8 m
 • Staket får ha en höjd av max 100 cm

Placering byggnader

 • Kolonistuga, redskapsbod, förråd, växthus eller annan byggnad samt skärmtak och plank skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns.
 • Placering övriga installationer. Flaggstång skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns. 

Byggnadsareor

 • På kolonilotter som är minst 225 kvm och högst 400 kvm får endast en kolonistuga och därtill hörande komplementbyggnader uppföras. Den sammanlagda inbyggda byggnads arean får inte vara större än 30 kvm. Utöver denna byggnadsarea får dock ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 12 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är minst 200 kvm men mindre än 225 kvm får endast en kolonistuga eller redskapsbod uppföras. Den inbyggda byggnads arean får inte vara större än 10kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 10 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är mindre än 200 kvm får endast regnskydd för redskap mm uppföras. Överbyggd area får inte vara större än 4 kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm.

Växtlighet

 • Häckhöjden får max vara 120 cm i framkant och 180 cm i bakkant. Under förutsättning att inte grannens lott skuggas / påverkas. Häck i trafikerat hörn ska hållas max 80 cm högt och detta gäller 2,5 meter på varje sida av hörnet.
 • Fruktträd, bärbuskar och högre buskar skall planteras minst 2,0 m från hävdad tomtgräns. 

Övrigt smått och gott

 • Partytält får inte uppsättas permanent, tillstånd krävs.
 • Grill stationär fristående, byggtillstånd krävs.
 • Öppen spis får inte uppföras inomhus eller hopbyggd utvändigt med hus.
 • Parabol, byggtillstånd krävs.
 • Gångar mellan tomter skall vara mint 70 cm.
 • Vatten är inte tillåtet att installera inomhus.
 • Avlopp är inte tillåtet att installera inomhus.
 • El skall installeras av behörig el-installatör.
 • Ingenting får byggas eller rivas på lotten utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller större förändring/färgsättning av exteriören på stuga, förråd eller växthus.


Byggregler

Valla

Önskar du sätta upp staket, spaljé eller pergola?

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Invänta föreningens svar i frågan.
 3. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Lov från byggnadskontor krävs

För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning. 

 • Kontakta Linköpings kommuns byggnadskontoret​​​​​​​
 • Efter svar från Linköpings kommun kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 • Invänta föreningens svar i frågan.
 • Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Emmalund, Ullevi & Ådala

För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning.

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från byggnadskontoret eller inte.

Om lov från byggnadskontor krävs

 1. Kontakta Linköpings kommuns byggnadskontor​​
 2. Kontakta föreningen (områdesgruppen) efter svar från byggnadskontoret.
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Om lov från byggnadskontor inte krävs

 1. Invänta föreningens svar i frågan.
 2. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med LK om att ändra områdesbestämmelserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.  

Fastighetsbeteckning och adress

Ullevi - Skäggetorp 1:1

Nygårdsvägen, 586 48 Linköping

Emmalund - Johannelund 1:2

Spångerumsgatan, 58725 Linköping

Valla - Valla 1:1

Stratomtavägen, 583 30 Linköping

Ådala - Johannelund 1:3

Spångerumsgatan, 587 25 Linköping

Ansökan byggtillstånd

Byggregler och blankett är fastställd av styrelsen och gäller from 2009-03-01.

Ordning & regler

Badbassänger

Badbassänger får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor. Barn-badbassänger med vattenvolym av c:a 150 liter är tillåten på egen lott.

Bilkörning

Bilkörning inom områdena skall begränsas till absolut nödvändiga större eller tyngre transporter. Högsta tillåtna hastighet inom områdena är 10km/h.   

Bryggor

Bryggor märkta med skylt "Tillhör Linköpings koloniträdgårdar" ansvarar och underhålls av föreningen. Privata bryggor eller andra vatteninstallationer är inte tillåtet att sjösättas.  

Båtar

Skall anvisas förtöjningsplats av områdesansvarig. Får vintertid uppläggas på allmänna ytor. Skall vara märkta med koloninummer. Skall vara sjösatta senast i maj månad, men gärna tidigare. 

Cyklar

Cykla gärna till din kolonilott men tänk på var du parkerar. Det är inte tillåtet att parkera på bilvägarna eftersom det kan hindra fordon.  

Djurhållning

Djurhållning är absolut förbjudet inom koloniområdena även på egen lott. Gäller inte hund eller katt. Hund och katt: Skall vara kopplade utanför egen lott. Får inte medtas in på toaletter eller duschutrymmen. Får inte vistas i våra klubblokaler eller kiosker. Skall rastas utanför koloniområdena. Håll uppsikt över din hund och katt tänk på att många är allergiker.   

Eldning

Att elda ris, löv och grenar m.m är inte tillåtet på lotten eller på allmänna ytor.  

Försäkring

Medlem försäkrar själv sin stuga, inventarier och övriga installationer på sin lott. Medlem är ansvarig för sin familj, besökande och inhyrda hantverkare som utför arbeten på lotten så att alla följer de allmänna regler som gäller för medlem.  

Grillning

Grilla gärna men tänk på vindriktning och visa hänsyn till grannar och omgivning. Ved/träeldning vid grillning är absolut förbjudet.  

Grindar

Generellt gäller: Bilgrindar hålls öppna mellan klockan 07.00 - 20.00 under maj månad till mitten av september, övrig tid öppnar och stänger medlem själv. Gånggrindar skall alltid vara stängda.

Emmalund & Ådala
I överenskommelse med Linköpings Kommun ska de nya grindarna (2 per område) som betjänar gång och rekreationsstråken ska hållas öppna dygnet runt perioden 1 april till och med 30 september.

Musik

Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö. Hög volym på radio och musikanläggning är inte tillåten.  

Kemtoaletter

Generellt gäller att kemtoaletter inte får tömmas på vanliga besökstoaletter.

Emmalund - Saknas info
Ullevi - Saknas info
Valla - Saknas info
Ådala - Tömningsstationen finns i ett särskilt bås i första servicehuset längst med områdets infartsväg.

Motorredskap

Undvik bensindrivna motorredskap och maskiner med hög ljudnivå. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö.  

Parkering

Parkering skall ske på anvisade platser inom områdena och är endast tillåtet för kolonister. Giltigt parkeringstillstånd eller p-biljett erfordras som skall placeras väl synligt innanför vindrutan på fordonet. Parkeringsbolag sköter tillsynen av att parkering av fordon görs enligt gällande regler. Parkering eller uppställning av fordon på vägar eller allmänna ytor är inte tillåtet. Biltvätt, reparationer eller däckbyte får inte ske inne på våra områden. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö.


Långtidsparkering av fordon, husvagn eller släp får inte förekomma. Uppställning kortare tid av husbil eller husvagn får ske efter tillstånd från områdesansvarig.

På själva lotten får endast 2 hjuliga fordon parkeras, dock inte husvagnar, släpvagnar odyl. Motorcykel får parkeras på lotten tills det på alla områden finns särskilda parkeringsplatser för dessa. OBS om man vill parkera motorcykel på parkeringsplatser kan man erhålla digitalt parkeringstillstånd. 

Studsmattor

Studsmattor får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor.  

Vatten

Vatten skall finnas under säsongen framdraget till närmaste vattenpost. Kolonist ombesörjer själv slangdragning till egen tomt. Vintertid stängs vattnet av men "vintervatten" kan då hämtas vid "vintertoaletten". Bevattning av trädgårdsland, växter och gräsmatta skall ske med stor omsorg och sommartid tidig morgon eller sen kväll då jorden kan ta till sig vattnet maximalt.  

Växtgifter

Växtgifter får inte användas i någon form för att bekämpa ogräs. Var restriktiv vid användning av vägsalt för bekämpning av ogräs inom våra områden.  

Medlemmens skyldigheter

 • Lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för besiktning.
 • Utan anmaning anmäla adressändring till föreningen.
 • Att verka för allas trivsel och en gemensam god miljö.
 • Hålla kolonilotten välvårdad och hålla gångar/vägar utanför egen tomt fri från ogräs.
 • Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 70 cm bredd. Gången är avsedd som skilje- och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad- eller genomgångsstråk.
 • Häckar skall klippas och hålla en höjd av max 80 cm, häckar får inte skymma sikt i vägkorsning.
 • Fruktträd och buskar skall beskäras och hållas i gott skick, och får inte skugga grannens lott.
 • Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten.
 • Följa gällande ordningsregler för koloniområdet.
 • Följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar.
 • Följa kommunens byggbestämmelser och övriga regler för området.
 • Följa av föreningens beslutade byggregler för området.
 • Väl vårda och sköta sin kolonilott jämte därpå befintliga byggnader.
 • Inte använda kolonilotten för permanentboende.
 • Vid skada på egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa.
 • Svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av lotten.
 • Vara aktsam med områdets gemensamma anläggningar.

Växtlighet och Odling

Här kan du som medlem ta del av odlingstips och råd kring din koloniträdgård, vare sig du är erfaren odlare eller nybörjare.

Så förbättrar du jorden 

Jorden vi odlar i är det viktigaste vi har och ingen jord är så bra att den inte kan förbättras. Det lönar sig verkligen att lägga ner arbete på att få jorden lättbrukad, lagom porös och lagom vattenhållande, egenskaper som ger jorden en bra struktur. Arbetet med förbättring av jorden får ses som ett flerårsprojekt och det finns en hel del olika jordförbättringsmedel som vi kan använda oss av. Jordens egenskaper påverkas förstås även av vilka växter vi odlar, hur vi gödslar samt hur vi bearbetar jorden.

Planera din odlingslott

Det blir lättare att få plats med allt du vill odla om du i förväg planerar hur landet ska se ut. Om du börjar så och plantera utan att först planera kan det hända att de sista sorterna inte får plats. Här planerar vi odlingslotten och lär dig utnyttja ytan på bästa sätt.

Beskärning av träd och buskar

För att få bra frukt måste fruktträd beskäras regelbundet. Det är främst äpplen och päron som behöver beskäras årligen medan plommon och körsbär inte är lika krävande. En kraftig beskärning de första 2-3 åren för att forma trädet och en mild årlig beskärning från år 4 för att underhålla bildningen av ny fruktved, är grunden i fruktträdsbeskärningen idag.


Kolonikanalen

Låt dig inspireras av kreativitet och odlingsglädje!