topp

Medlemmens skyldigheter

Medlemmens skyldigheter är att:

 • Följa gällande ordningsregler för koloniområdet. 
 • Följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar. 
 • Följa kommunens byggbestämmelser och övriga regler för området. 
 • Följa av föreningens beslutade byggregler för området.
 • Väl vårda och sköta sin kolonilott jämte därpå befintliga byggnader.
 • Inte använda kolonilotten för permanentboende. 
 • Vid skada på egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa. 
 • Svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av lotten. 
 • Vara aktsam med områdets gemensamma anläggningar. 
 • Lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten för besiktning. 
 • Utan anmaning anmäla adressändring till föreningen. 
 • Att verka för allas trivsel och en gemensam god miljö. 
 • Hålla kolonilotten välvårdad och hålla gångar/vägar utanför egen tomt fri från ogräs. 
 • Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 70 cm bredd. Gången är avsedd som skilje- och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad- eller genomgångsstråk.
 • Häckar skall klippas och hålla en höjd av max 80 cm, häckar får inte skymma sikt i vägkorsning. 
 • Fruktträd och buskar skall beskäras och hållas i gott skick, och får inte skugga grannens lott. 
 • Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten.