topp

Byggregler

Handlingar

Är Du osäker vad som får byggas eller planteras, fråga områdesansvarig på Ditt område innan Du börjar med något projekt.

Byggregler och blankett är fastställd av styrelsen och gäller from 2009-03-01.

Emmalund - Johannelund 1:2
Ullevi - Skäggetorp 
Valla - Valla 1:1
Ådala - Johannelund 1:3

Tomtstorlekar

 • Tomtstorleken för koloni- och odlingslott får inte överstiga 400 kvm.
 • Medlem får endast inneha och bruka en lott inom Linköpings koloniträdgårdar.

Byggnadsareor

 • Kolonilotter som är minst 225 kvm och högst 400 kvm.
  På kolonilotter som är minst 225 kvm och högst 400 kvm får endast en kolonistuga och därtill hörande komplimentbyggnader uppföras. Den sammanlagda inbyggda byggnadsarean får inte vara större än 30 kvm. Utöver denna byggnadsarea får dock ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 12 kvm förses med skärmtak.
 • Kolonilotter som är minst 200 kvm men mindre än 225 kvm.
  På lotter som är minst 200 kvm men mindre än 225 kvm får endast en kolonistuga eller redskapsbod uppföras. Den inbyggda byggnadsarean får inte vara större än 10kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 10 kvm förses med skärmtak.
 • Kolonilotter som är mindre än 200 kvm.
  På lotter som är mindre än 200 kvm får endast regnskydd för redskap mm uppföras. Överbyggd area får inte vara större än 4 kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. 

Utformning av byggnader

 • Byggnader skall motsvara gängse uppfattning om passande kolonibyggnation. Vid byggnadernas exteriör skall hänsyn tas till lottens storlek och övriga byggnader på grannlotter samt områdets totalmiljö.
 • Kolonistuga eller övriga byggnader får inte monteras på gjuten bottenplatta. Hus skall vara lätt att flytta från lotten.
 • Taklutningen skall, med undantag av växthus, vara mellan 18 och 45 grader.
 • Taknockshöjd på kolonistuga, bod, förråd, växthus, skärmtak får inte överstiga 3,0 m
 • Drivbänkar får inte byggas högre än 70 cm.
 • Flaggstångshöjd får inte överstiga 6 m.
 • Vindskydd/Plank får ha en höjd av max 1,8 m
 • Spaljé får ha en höjd av max 1,8 m
 • Staket får ha en höjd av max 70 cm

Materialval byggnader

 • Väggmaterial för byggnader skall väljas trä av god kvalité.
 • Takmaterial skall väljas takpapp, plåt eller tegelpannor.
 • Vid färgsättning av byggnader bör i första hand de traditionella färgerna användas, dock får även ljusa pastellfärger användas. Starka färger på byggnader skall undvikas.
 • Växthus skall byggas med ram av trä eller aluminium och med glas, byggnation med byggplast/folie är inte tillåtet.

Placering byggnader

 • Kolonistuga, redskapsbod, förråd, växthus eller annan byggnad samt skärmtak och plank skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns.
 • Placering övriga installationer
  Flaggstång skall placeras minst 3 m från hävdad kolonilottgräns.
  Fruktträd, bärbuskar och högre buskar skall planteras minst 2,0 m från hävdad tomtgräns

 

Övrigt smått och gott

 • Partytält får inte uppsättas permanent, tillstånd krävs.
 • Grill stationär fristående, byggtillstånd krävs.
 • Öppen spis får inte uppföras inomhus eller hopbyggd utvändigt med hus.
 • Parabol, byggtillstånd krävs.
 • Gångar mellan tomter skall vara mint 70 cm.
 • Vatten är inte tillåtet att installera inomhus.
 • Avlopp är inte tillåtet att installera inomhus.
 • El skall installeras av behörig el-installatör.
 • Ingenting får byggas eller rivas på lotten utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller större förändring/färgsättning av extriören på stuga, förråd eller växthus.

Kom ihåg!
Ansökan med bilagor skall lämnas till respektive områdesexpedition.

Bilagor skall visa situationsplan i skala 1:100 samt måttsatt ritning som visar fasader i skala 1:50.