topp

Arrende

  • Arrendekontrakt upprättas mellan föreningen och en tillträdande arrendatorn.
  • Med sin underskrift godkänner kolonisten föreningens stadgar, upplåtelsevillkor och de beslut styrelsen fattar. 
  • Vid underlåtelse att följa kontraktet kan styrelsen säga upp det samma och återta lotten enligt bestämmelser i föreningens stadgar. 
  • Om inträdesavgift, medlemsavgift eller arrende inte betalas inom föreskriven tid blir kontraktet ogiltigt. 
  • Upplåtelse gäller ett år i taget från 1 april till och med 31 mars. Har ingen av parterna sagt upp avtalet före den 1 april fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder. Parter är föreningens styrelse som representeras av utsedda ombud och områdesansvariga samt kolonist/medlem. 
  • Arrendeavgift bestäms på föreningens årsmöte. 
  • Kolonist skall ta del av och förstå de regler och bestämmelser samt stadgar som gäller. 
  • Om kolonists kontrakt sägs upp från föreningen är kolonist skyldig att lämna lotten i städat skick och ombesörja borttagande av stuga och andra byggnader eller installationer som har uppförts på lotten. 
  • Kontrakt får endast överlåtas via föreningen. Lotten får inte brukas eller uthyras till annan än kontraktsinnehavaren utan styrelsens godkännande.