topp

Ansvar & Ordning

Vårt gemensamma ansvar

Från den stund Du blivit antagen som medlem i Linköpings koloniträdgårdar och skrivit under ett arrendekontrakt med föreningen för att kunna disponera en kolonilott har Du också skrivit under på att Du har Din del i det gemensamma ansvaret för föreningen.

Linköpings koloniträdgårdar arrenderar koloniområden av kommunen som är markägare. Föreningen ansvarar för koloniområdenas skötsel, investeringar i gemensamma anläggningar samt underhåll av staket allmänna grönområden samt underhållsansvar för vattenledningar m m. Detta är stora åtaganden som kräver ekonomiska resurser men mest av allt medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser. Den valda styrelsen har att organisera detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna. En viktig uppgift för styrelsen är att se till att det finns många och varierande uppgifter tillgängliga på arbetsdagar och/eller uppdrag som kan utföras när man är där på andra tider. Finns det många uppgifter att utföra går det inte att skylla på att det inte finns något som passar just mig. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar.

Badbassänger

Badbassänger får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor. Barn-badbassänger med vattenvolym av c:a 150 liter är tillåten på egen lott.

Bilkörning

Bilkörning inom områdena skall begränsas till absolut nödvändiga större eller tyngre transporter. Högsta tillåtna hastighet inom områdena är 10km/h.

Bryggor

Bryggor märkta med skylt ”Tillhör Linköpings koloniträdgårdar” ansvarar och underhålls av föreningen. Privata bryggor eller andra vatteninstallationer är inte tillåtet att sjösättas.

Båtar

Skall anvisas förtöjningsplats av områdesansvarig. Får vintertid uppläggas på allmänna ytor. Skall vara märkta med koloninummer. Skall vara sjösatta senast i maj månad, men gärna tidigare.

Cyklar

Cykla gärna till Din kolonilott, tänk på var Du parkerar. Det är inte tillåtet att parkera på bilvägarna eftersom det kan hindra fordon.

Djurhållning

Djurhållning är absolut förbjudet inom koloniområdena även på egen lott. Gäller inte hund eller katt. Hund och katt: Skall vara kopplade utanför egen lott. Får inte medtas in på toaletter eller duschutrymmen. Får inte vistas i våra klubblokaler eller kiosker. Skall rastas utanför koloniområdena. Håll uppsikt över Din hund och katt tänk på att många är allergiker. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö.

Eldning

Att elda ris, löv och grenar m m är inte tillåtet på lotten eller allmänna ytor.

Lottnummer

Kolonilottens nummer skall placeras på stuga eller redskapsbod/låda och vara väl synlig från väg.

Försäkring

Medlem försäkrar själv sin stuga, inventarier och övriga installationer på sin lott. Medlem är ansvarig för sin familj, besökande och inhyrda hantverkare som utför arbeten på lotten så att alla följer de allmänna regler som gäller för medlem.

Grillning

Grilla gärna men tänk på vindriktning och visa hänsyn till grannar och omgivning. Ved/träeldning vid grillning är absolut förbjudet.

Grindar

Generellt gäller: Bilgrindar hålls öppna mellan klockan 0700 - 2000 under maj månad till mitten av september, övrig tid öppnar och stänger medlem själv. Gånggrindar skall alltid vara stängda.

Emmalund & Ådala
I överrenskommelse med Linköpins Kommun ska de nya grindarna (2 per område) som betjänar gång och rekreationsstråken ska hållas öppna dygnet runt perioden 1 april till och med 30 september. 

Generellt gäller att kemtoaletter inte får tömmas på vanliga besökstoaletter. Nedan finner ni information om vad som gäller på respektive område:
 
Emmalund - Saknas info
Ullevi - Saknas info
Valla - Saknas info
Ådala - Tömningsstationen finns i ett särskilt bås i första servicehuset längst med områdets infartsväg. Toatömningen görs i båsets toalettstol. I båset finns också vattenslang för rengöring av såväl kemtoa som bås/toalettstol.

Motorredskap

Undvik bensindrivna motorredskap och maskiner med hög ljudnivå. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö.

Musik

Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö. Hög volym på radio och musikanläggning är inte tillåten.

Parkering

Parkering skall ske på anvisade platser inom områdena och är endast tillåtet för kolonister. Giltigt parkeringstillstånd eller p-biljett erfordras som skall placeras väl synligt innanför vindrutan på fordonet. Parkeringsbolag sköter tillsynen av att parkering av fordon görs enligt gällande regler. Parkering eller uppställning av fordon på vägar eller allmänna ytor är inte tillåtet. Biltvätt, reparationer eller däckbyte får inte ske inne på våra områden. Du har ansvaret, visa därför stor hänsyn till grannar och omgivande miljö. Långtidsparkering av fordon, husvagn eller släp får inte förekomma. Uppställning kortare tid av husbil eller husvagn får ske efter tillstånd från områdesansvarig.

På själva lotten får endast 2 hjuliga fordon parkeras, dock inte husvagnar, släpvagnar odyl. Motorcykel får parkeras på lotten tills det på alla områden finns särskilda parkeringsplatser för dessa. OBS om man vill parkera motorcykel på parkeringsplatser kan man erhålla digitalt parkeringstillstånd.

Studsmatta

Studsmattor får inte placeras och nyttjas på allmänna ytor.

Vatten

Vatten skall finnas under säsongen framdraget till närmaste vattenpost. Kolonist ombesörjer själv slangdragning till egen tomt. Vintertid stängs vattnet av men ”vintervatten” kan då hämtas vid ”vintertoaletten”. Bevattning av trädgårdsland, växter och gräsmatta skall ske med stor omsorg och sommartid helst tidig morgon eller sen kväll då jorden kan ta till sig vattnet maximalt.

Växtgifter

Växtgifter får inte användas i någon form för att bekämpa ogräs. Var restriktiv vid användning av vägsalt för bekämpning av ogräs inom våra områden.