topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

2020 > 01

Vi fick en relevant fråga med anledning av föreningens tvist med en kolonist och medias hantering av ärendet.  

Det hjälper sällan att skjuta budbäraren, budskapet lever., Vilken nytta har föreningen av denna process och hur ska den omsättas till en erfarenhetsbaserad praxis till förmån för medlemmarna??????

Det handlar inte om att skjuta budbäraren. När det finns två parter i en tvist så finns det förmodligen också två versioner av budskapet. Vi konstaterar att den ena parten (Larssons) har fått klara fördelar redan från början när det gäller att beskriva vad det är som har hänt, de har fått tolkningsföreträde i tvisten helt enkelt. När ett stort mediehus som Östgöta Correspondenten väljer sida i en tvist och ställer sina resurser till förfogande får denna sidas version (Larssons) en spridning och ett genomslag som den andra sidan (koloniföreningen) inte har en chans att uppnå. Då är man inte opartisk som budbärare.

Processen har bidragit till att uppdaga ett antal brister som föreningen behöver åtgärda, men också klargöranden som vi behöver kommunicera, nedan är ett axplock:

  • Vi måste ta fram en skriftlig rutinbeskrivning för hur kontraktskrivning och uppsägning av arrenden ska gå till. Olika personer som tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningen har nu i efterhand hänvisat till att föreningen redan har rutiner för detta, men om det stämmer så har de inte satts på pränt så att de är tillgängliga för nyvalda förtroendepersoner. Att förlita sig på ”praxis” har inte hjälpt föreningen i det här fallet, och verkar inte vara en bra lösning för framtida behov. I brist på fastställda rutiner ligger det närmast att söka svar i föreningens stadgar där det som kommer närmast är § 3.3 Uppsägning som lyder: ”a) Medlem som vill säga upp sin lott skall underteckna sitt kontrakt för uppsägning och lämna det till styrelsen. Härvid upphör också medlemskapet.”  I processen med att ta fram och fastställa rutinen är det viktigt att vi samarbetar med Linköpings kommun och arrendenämnden för att säkerställa att vi får en rutin som svarar upp mot de krav och riktlinjer som vi måste tillämpa.
  • Medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen i Linköping har ett starkt besittningsskydd i sina arrenden gentemot föreningen. Vad detta innebär i praktiken behöver vi upplysa medlemmarna om på ett pedagogiskt sätt. 
  • Föreningen har påbörjat en översyn av formuleringen i och tolkningen av arrendekontrakten, efter att man upptäckt att det finns sex olika varianter på arrendekontrakt som har använts på våra områden.  Föreningen har upphandlat tjänsten från LRF konsult för att få en juridisk bedömning om avtalen är likvärdiga vad gäller de delar som regleras, och hur ett gemensamt arrendekontrakt för samtliga områden ska formuleras.
  • Det finns stora brister vad gäller vissa administrativa frågor. Många handlingar som borde ha funnits saknas i arkiven. Handlingar har lagrats i vattenskadade förråd, förtroendevalda har inte lämnat in handlingar när de har slutat och i vissa fall har pärmar med handlingar stulits eller försvunnit från områdeskanslierna.  Det är väldigt viktigt att se till att det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur föreningen ska förvara och arkivera viktiga dokument som till exempel arrendekontrakt på betryggande sätt.  
  • Förbättra skydd och stöd för förtroendevalda. Värdeutvecklingen vid försäljningen av kolonilotter gör att det finns ett klart ekonomiskt incitament som kan leda till olika former av hot och trakasserier för att påverka bedömningar som ingår i de förtroendevaldas uppdrag att utföra.

Inte heller denna gång fick vi en opartisk behandling i Östgöta Correspondentens rapportering. Man valde att utgå ifrån Roger Larssons subjektiva berättelse, och "legitimerade" publiceringen genom att kontakta oss i artikelproduktionens slutskede och därmed också låta oss få avsevärt mindre utrymme för vår version. "Det finns inte utrymme" var journalistens förklaring, när hon fick våra svar.

Vi publicerar därför våra svar på Correns frågor i sin helhet.

Vad säger ni om utfallet i medlingen med arrendenämnden? 
Blev det som ni tänkt er?

Vi känner oss nöjda med utfallet i arrendenämnden. Koloniträdgårdsföreningen har uppfyllt allt som vi hade kommit överens om med Lars Larsson när han sa upp sitt arrende inför en förestående försäljning. 

Enligt våra arrendekontrakt innebär en uppsägning av arrendet att man inte kommer att förlänga kontraktet nästa gång det är dags för föreningen att förlänga kontrakten, vilket bekräftades av arrendenämnden. I Larssons fall skulle detta inträffa våren 2026. När Larssons son meddelade att hans far inte avsåg att sälja sin koloni kontaktade vi vår jurist som fick i uppdrag att ta fram ett nytt arrendekontrakt och meddela Larssons son att han (och hans far) kunde komma och underteckna det. Vi blev därför väldigt förvånade när han istället för att svara prioriterade att medverka i en artikel i Corren och drev frågan vidare för medling i arrendenämnden. 

Kommer föreningen fortsätta att driva den här typen av fall till arrennämnden, även i fortsättningen?
Vi ser inget egenvärde i att driva rättsprocesser och som vi har angett ovan är det inte föreningen som drivit det här fallet till arrendenämnden utan Larsson ansökte om medling och vi har tillgodosett hans önskemål.

Vad har medlingen kostat föreningens medlemmar?
Eftersom vi i föreningens styrelse själva saknar den juridiska kompetens som krävs har vi anlitat en jurist som har en dokumenterad och mångårig erfarenhet av arrende och nyttjanderätt. Vi har fortfarande inte kunnat avsluta Larssons fall på grund av att han nu har polisanmält föreningen. Hur mycket detta kommer att kosta föreningen i slutänden är okänt.

När vi pratade sist fanns det inga klara rutiner vid arrendeöverlåtelser vid försäljning. Har ni ändrat era rutiner efter medlingen med Arrendenämnden?
Vi håller på att ta fram en gemensam rutinbeskrivning som vi ska kunna använda för samtliga koloniområden. I arbetet planerar vi att även involvera Linköpings kommun för att säkerställa att vi får med alla viktiga aspekter som kan beröras, även bygg- och ordningsregler.

Larsson har polisanmält föreningen för det kontrakt som finns från 2002, och påstår att det är manipulerat. Hur ställer sig föreningen till det?
Vi utgår självklart ifrån att kontraktet är giltigt. Kontraktet är 18 år gammalt och fanns i dokumentationen om Larssons lott i vårt arkiv. Vi har ingen anledning att tro att någon har förvanskat eller förfalskat det. I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan, vilket innebär att det är upp till åklagarsidan (och Larsson) att bevisa att ett brott har begåtts. 

Eftersom Larsson nu har sitt nya arrendekontrakt anser koloniträdgårdsföreningen att arrendeärendet bör betraktas som utagerat. 

Funderar du på att sälja din kolonilott i år?  Tänk då  på att du är skyldig att deklarera din försäljning. Det är samma regler vid en försäljning av en kolonistuga eller ett hus på en arrendetomt som när du säljer ett småhus.   Läs mer på skatteverkets webb

Etiketter: sälja, skatteverket

Viktiga datum

Vi vet att så här års börjar det pirra i oss kolonister och här är hålltider för säsongens olika funktioner, dessa kan komma att uppdateras beroende på väder.

Vi hoppas kunna starta upp följande funktioner under vecka 16 men senast vecka 17.

  • Vatten och toaletter
  • Vägbommar
  • Hushållssopor och kompost

Nu ser vi alla fram emot en ny säsong.

Nyhetsbrev

Prenumerera