topp

Rapporter

Emmalund första halvåret 2020

Vad har hänt/händer på emmalund  utifrån vår beskrivna verksamhetsplan 2020?
Mycket handlar om ekonomi, få kontroll på vart våra pengar går och vad vi kan göra för att minska våra utgifter. Det vi behöver arbeta än mer med under resten av säsong och kommande år är hur vi kan minska våra avfallskostnader. Det kommer bli en väldigt stor förändring 2021 på kostnaderna som vi flaggade för på årsmötet. Fundera på hur just du kan bidra till minskad sop-hantering. Vi vill också arbeta mer med att få än mer välinformerade medlemmar. Det är vårt område och vi alla bidrar till att vårt område mår väl.

Ekonomi

 • Långtidsbudget började läggas 2019 och ca 5år framåt. Ingen av oss har större erfarenhet av det men ser värdet att ha både kort- och långsiktig planering för vårt område. Under 2019 genomfördes det som planerades. Vi behöver arbeta med än mer långsiktig planering.
 • De utökade P-platserna vid grind 1 är klara.
 • Planering av ny expedition. Inomhusmiljön i befintlig är undermålig och kan inte nyttjas rätt. Finns nu rivningslov på hela expeditionen och garaget bakom. Tanken är att expeditionen rivs helt på sikt, inom en 3-4 års period med start rivning av tillbyggnaden i år för om möjligt förbättra inomhusmiljön tills vi har kapital för en ny. Placering av ny expedition är tänkt till gräsytan på Äpplevägen snett emot toaletterna. Expeditionen kommer då mer in i området, närmre oss kolonister.  Flyttar vi expeditionen kan vi skapa än fler P-platser. Garaget behålls men förkortas vilket kan skapa yta för grus/jord. Garagejusteringen genomförs när ny  expedition är byggd. Det pågår rensning i garaget och i ”hemliga huset” och en översyn av  hemliga huset ska göra för att skapa bättre förutsättningar till förvaring.  
 • Vår brygga är i behov av översyn. Arbete/planering är påbörjad med att ta fram kostnadsförslag. Beroende på material kostnad kan bryggorna komma bytas ut i etapper.
 • En toalett vid dansbanan förstördes innan midsommar, den har nu kommunen ersatt.
 • Akuta  åtgärder så här långt är ett vattenläckage i samband med gräsklippning.
 • Vi har minskat dimensionen på inkommande vatten till halva området, gatorna vid  grind 2 och därmed reducerat den fast abonnemangskostnaden. Som kolonist kan vi märka av ett lägre vattentryck i våra vattenslangar. Faller detta väl ut byter vi till en permanent lösning.
 • Vi ser resultat på vår el-faktura när vi minimerade värmen i expeditionshuset över vintern.
 • Vi tömmer containrar endast på avrop. I dagsläget har container vid grind 2 tömts varannan vecka i stället för varje vecka. Container vid grind 1 töms varje  vecka. Som medlem tänk på att inte bara  kasta rakt in i sopinkastet utan släng åt  sidorna så fyller vi containern  bättre.  Fundera på hur just du som enskild medlem kan bidra till att minska våra sopkostnader.

Kompostering.

 • Erbjudande, inköp och leverans av Biokub till hela föreningen har gjorts för att skapa  möjlighet till mer egenkompostering. 

Medlemmar 

 • Planering finns att bjuda in nya medlemmar från 2019 och 2020 till  ett möte under sensommar/höst.  
 • Ni som har smartphone ladda gärna ner apparna 112 och rädda hjärtat. 112 appen ger  SOS koordinater när vi ringer från appen

Väl mött  i sommarvärmen
Åsa  Andersson, Karoline Edoff  och Birgitta Petri

Områdesmöte 2019-05-19

NÄRVARANDE
ÅDALA – Ca 75 kolonister deltog varav 60 kolonilotter var representerade EMMALUND – Ca 65 kolonister deltog varav 45 kolonilotter var representerade VALLA – Ca 75 kolonister deltog. Tyvärr glömde man bort att räkna hur många kolonilotter som var representerade, men troligen ett 50-tal.
 
GEMENSAM INFORMATION TILL SAMTLIGA OMRÅDEN
• Styrelsens arbetsutskott (AU) presenterade sig.
Ordförande Patrik, kassör Örjan och sekreterare Humlan.
• Områdesansvariga på varje område presenterade sig.
• Valberedningen (en person från varje område) presenterade sig.
• Områdesgrupperna presenterade sig.
 
• Ordföranden informerade om följande punkter:
o Nya parkeringsbolaget och parkeringskorten
o Säsongspersonalen
o Jordförsäljning och vikten av att återlämna tomma säckar till de uppsamlingsplatser som finns på områdena. Varje säck kostar 60 kronor.
o Det nya telefonsystemet – endast telefonnummer som börjar på 073-124 83 xx ska användas.
o Information om vårt nya betalsystem, vilket också innebär att föreningen är kontantfri.
o Swish är dyrt för föreningen, kommer att finnas kvar under säsongen 2019 därefter kommer det troligen inte användas längre. Dock finns inget beslut på detta ännu, utan styrelsen väger fortfarande för- och nackdelar med Swish.
o Samtliga dokument som förekommer i föreningen (kontrakt, etc) kommer att scannas in för att ha allt digitalt. Lättare för områdesansvariga att komma åt dokumenten via DropBox samt att alla fysiska papper kommer att förvaras säkert på ett ställe. Har förekommit att kontrakt etc försvunnit då det varit inbrott.
o Gällande motion 27, 28 och 29 som antogs vid Årsmötet gällande Kolonilottsförbundet. AU kommer att ha ett möte med förbundet för att reda ut vad som gäller avtalsmässigt samt vad man som medlem har för ”nytta” av förbundet.
o Extra Årsmöte torsdagen den 26 september kl. 18.30 då medlemmarna ska rösta för eller emot det nya stadgeförslaget. Ett viktigt val för föreningens medlemmar! Kommer att bli två årsmöten samma kväll beroende på om de nya stadgarna antas eller om de gamla stadgarna kvarstår.
o Viktigt för medlemmarna att veta att styrelsen i dagsläget jobbar med två stadgar. Vi behöver både följa de gamla stadgarna samt vissa av de nya som röstades igenom på årsmötet i mars.
 
• Kassören informerar om följande punkter:
o Byte av bokföringssystem pga att få ett smidigare och bättre medlemsregister samt fakturahantering.
o All kommunikation med kassören bör ske via de formulär och kontaktuppgifter som finns på hemsidan.
o Adressändring – görs på hemsidan. Smidigt då alla uppgifter samlas på ett ställe. Kassören vill inte ha uppgifter på fysiska papper.
o Varje område är from årsmötet i mars en egen resultatenhet, det betyder att det i föreningen finns fem stycken (fyra områden samt en administrativ resultatenhet). Den administrativa resultatenheten är för gemensamma utgifter på varje område såsom personal, maskiner.
o Styrelsen vet i dagsläget inte hur mycket varje resultatenhet kostar att driva då detta är ett nytt system from i år (motion 4). Därför har varje område fått i uppgift att göra en upprustningslista/underhållslista för att dels se vad som kortsiktigt och långsiktigt behövs göras på områdena samt en ungefärlig kostnad för dessa projekt. Intäkterna för varje område är den arrendekostnad som varje enskild kolonist betalar in per år. Utgifterna för varje område är bla vatten och el.
 
 
FRÅGOR OCH ÖNSKEMÅL SOM INKOMMIT UNDER MÖTET
 
• FRÅGA: Om en kolonist gör arbete åt föreningen, finns det någon försäkring som täcker ifall det sker en olyckshändelse? SVAR: Kassören kollar upp detta och återkommer med information på hemsidan.
• ÖNSKEMÅL: Att det ska finnas en lapp på anslagstavlan vilka personer som är med i valberedningen och var man finner information om valberedningen på hemsidan.
• ÖNSKEMÅL: Att AU har med sig en frågelåda där kolonisterna kan lägga sina frågor i före områdesmötet. Alla kanske inte vill/vågar fråga under mötet. Blir på så sätt ett anonymt sätt att få svar på sina frågor.
• ÖNSKEMÅL: Om något är ur funktion, tacksam om man sätter upp en lapp med information.
 
 
OMRÅDESINFORMATION
 
• ÅDALA
o Upprustningsplan/Underhållslistan: Vad ska göras på området? Tips mottags tacksamt till områdesansvariga. Lägg gärna förslag i den låsta svarta brevlådan vid grinden.
o Kommer att sätta upp skyltar på grindarna vid Åvägen gällande cyklar, hastigheter och hundar. 
 
• EMMALUND
o Upprustningsplan/Underhållslista
o Områdesgruppen kommer att sätta upp anslag som rör bland annat parkering, hastighet på området, ta hem soporna om det är fullt i sopcontainern.
o Parkeringen vid fotbollsplanen (4 timmars parkering). Har en dialog om detta med Dukaten.
o Ramp vid badbryggan för personer med rörelsesvårigheter. Fritidsföreningen driver detta för tillfället, kommer att läggas över på Områdesgruppen.
 
• VALLA
o Upprustningsplan/Underhållslista: Områdesansvariga jobbar på en sådan lista, kolonisterna får gärna komma med förslag på vad de tycker ska göras. Troligen kommer man ha områdesmöten där kolonisterna gemensamt tycker till.
o Komposterna: Ingen jord i komposterna. Jorden får inte lämna Valla pga att området är eller har varit smittat med potatiskräfta. Föreningen söker dispens för att kunna flytta jord till Ullevi.
o Gräsklipp – täckodling: Önskemål har framkommit om att man önskar ha en speciell yta för att kunna lämna/hämta gräsklipp. Det är många kolonister som täckodlar och vill gärna ha gräsklippet till sina odlingar.
o Sophämtning sker varje vecka. Men om det är fullt i sopcontainern ombeds kolonisterna att ta med sig skräpet hem och slänga där istället. Ser så tråkigt ut när allt ställs runtom sopcontainern. Allt som inte är hushållssopor ska antingen slängas i våra återvinningskärl – se på skyltarna vad du får slänga i vilket kärl – eller så får man själv köra bort det till den stora återvinningen i Malmslätt.
o Personaltjänster: Om man vill ha hjälp med att köra bort skräp från sin kolonilott, tex gammalt byggmaterial, vitvaror, trasiga möbler så kan man köpa tjänsten från föreningen. Kontakta personalen så hjälper de till för 150 kr per timme. Betalas med kort direkt till personalen.
o Alla kolonister uppmanas att hålla ordning utanför sin kolonilott, dvs rensa bort ogräs och se till att inga grenar från buskar och träd sticker ut.

 För minnesanteckningarna stod
Humlan Svensson
Sekreterare

Ådalas Stormöte 2018-06-03

Välbesökt möte på Ådala, ca 110 engagerade kolonister kom.
Vår nye ordförande, Anders Trygg presenterade sig och Kristoffer Andersson, ny kassör. Områdesansvariga Morgan Johnsson, Per Kustvik och Bodil Karlsson. Med på mötet var även Örjan Roos från valberedningen.

- Morgan redogjorde för vilka investeringar som gjorts på området. Nya hängrännor på Kaffestugan och barnbadet ska rustas upp med ny sand och matta ut i vattnet. Parkeringen rustas upp vid Bergalid.
Farthinder och hastighet var ett ämne som engagerade många. Kontentan är att om vi alla håller tillåten hastighet, 10km så är farthinder inget problem.
Bilåkning på gång- och cykelväg vid ån är ett problem. Förslag på hur det ska lösas diskuterades. Vi får återkomma i den frågan.

- Bodil påtalade att det i ordningsreglerna står att barrväxter ska på sikt tas bort. Inte alla förstår varför. Diskussion om barrträd som värdar för päronkvalster kom upp samt att barrträd inte hör hemma i en koloniträdgård. 

- Per berättade om Miljöcertifiering och att vi alla kolonister ska tänka hållbart t ex genom att se vad vi själva kan göra för att få till en bra miljö. Använd inte Yes när vi diskar, det är bättre med Skona för miljön. Kompostering på egna lotten är bättre än att transportera bort avfallet och att sen åka och köpa gödning. 

- Frågor om anställd personal kom upp. Ordföranden informerade om att personalfrågor inte kan diskuteras på stormöten.

- Örjan Roos från valberedningen informerade om Stadgegruppens arbete. Förslaget kommer snart ut på remiss. Håll utkik på hemsidan, anslagstavlorna och på expeditionerna för att läsa och tycka till. All respons på förslaget, bra eller dåligt är bra om det kommer in. Gärna skriftligt. 

Örjan informerade även om att koloniföreningen behöver fler personer som engagerar sig i föreningsarbetet. Ju fler som anmäler intresse desto bättre utbud när vi väljer vilka som ska sitta i styrelsen.

Ådalas Stormöte 21 maj 2017

Ordförande Ann Bonair hälsade alla välkomna till Ådala´s stormöte. Ann talade om miljödiplomering och kurser som Koloniförbundet anordnar. 
50-talet kolonister hade mött upp till detta möte.
2 områdesansvariga, Morgan och Bodil var på plats.

Morgan berättade vad som planerades för året i investeringar och vad som redan gjorts:

 • Städdagen är avklarad och hela grönområdet är nu städat av många frivilliga.
 • Boulebana kommer att byggas bredvid kaffestugan.
 • Badbryggor har oljats in.
 • Diskussion förs med kommunen om pilarna som släpper grenar och en stor ek längst bort mot Bergalid. Eken lutar misstänkt farligt.

Efter detta var det fritt att ställa frågor eller funderingar. 

 • En biodlare vill ställa upp 2 kupor på området och ev sälja honungen till föreningen. Det röstades enhälligt för detta.
 • Den stora bilgrinden till området bör vid utfart/utsläpp ur området vara försedd med nyckellås och inte som nu med vred. Detta pga oro för att personer inte ska komma in via cykelvägen och därefter öppna upp för bilar in till området. Majoriteten röstade för. Så detta kommer att åtgärdas.
 •  Nya gångstråket lockar många hundägare. Tyvärr också slängda bajspåsar och nerkissade staket. Vi ska titta på lösningar med soptunnar och se hur mycket det kostar i tömning.
 • Många cyklar för fort på cykelstråket. Nya skyltar införskaffas.
 • Grindarna mot Jakobsdal upprörde många. I nuläget står den stora grinden öppen, den lilla är stängd. Enligt de första samtalen med kommunen skulle det vara tvärtom. Enligt Morgan är det svårt att få gehör för detta och förutsättningarna har ändrats vartefter. Vi får avvakta och se om det blir problem och ev återkomma till kommunen.
 •  Hemsidan fick applåder. Bra och informativ. 
 • Inger berättade om kaffestugan och tackade alla frivilliga för bygghjälpen. Ett stort tack samt applåder framfördes till Nalle som gjort ett stort jobb samt stöttat med all inglasning gratis. Fortfarande ligger han ute med pengar och bidrag till kaffestugan mottages därför tacksamt. Kaffestugan ordnar diverse aktiviteter och går också att hyra privat.
Noteringar förda av Bodil