topp

Förfarande av arrendeöverlåtelse

Förfarande av arrendeöverlåtelse enligt Jordabalken kapitel 10, §7.

7 §Utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta annan i sitt ställe, om ej annat följer av andra* och tredje* styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrenderättens värde. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudande som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.*

  • arrendatorn i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att avtalet skäligen icke bör förlängas
  • byggnad på arrendestället uppförts utan bygglov i fall då sådant erfordrats eller i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser eller därmed jämförligt beslut av myndighet angående markens bebyggande eller användning

Förtydligande - I föreningens fall så är det Linköpings Koloniträdgårdar som är jordägare och kolonisten som är arrendatorn.

Ovanstående innebär för medlem (kolonist) i Linköpings Koloniträdgårdar

  • Arrendatorn (kolonisten) kontaktar föreningen (områdesrepresentant) med ett marknadsmässigt försäljningsvärde på sin lösa egendom. Med lös egendom menas kolonistuga och växthus.
  • Därefter tas detta upp i styrelsen där man protokollför att arrendatorn (kolonisten) önskar sälja sin kolonistuga för x antal kronor.
  • Föreningen (områdesrepresentanter och styrelse) har efter detta en månad på sig att meddela om man har för avsikt att lösa in egendomen och återta arrendet eller ej.
  • Om föreningen beslutar sig för att lösa in egendomen är det till det pris som arrendatorn (kolonisten) angett som marknadsmässigt försäljningsvärde.
  • Om föreningen beslutar sig för att inte lösa in egendomen överlåts arrendet till en ny arrendator.
  • Överlåtande av arrende till ny arrendator sker vid ett bokat möte mellan föreningen samt nuvarande och blivande arrendator.

Styrelsebeslut 2020-02-24