Byggregler

Byggregler och blankett är fastställd av styrelsen och gäller from 2009-03-01.

Tomtstorlekar

 • Tomtstorleken för koloni- och odlingslott får inte överstiga 400 kvm.
 • Medlem får endast inneha och bruka en lott inom Linköpings koloniträdgårdar.

Materialval byggnader

 • Väggmaterial för byggnader ska väljas trä av god kvalité.
 • Takmaterial ska väljas takpapp, plåt eller tegelpannor.
 • Vid färgsättning av byggnader ska de traditionella färgerna användas, dock får även ljusa varianter av traditionella färgerna användas. Starka färger på byggnader ska undvikas. Vid ommålning av byggnader i ny färg, ska färgen stämmas av med områdesansvariga.
 • Växthus ska byggas med ram av trä eller aluminium och med glas eller växthusplast. Byggnation med byggplast/folie är inte tillåtet.

Utformning av byggnader

Byggnader ska motsvara gängse uppfattning om passande kolonibyggnation. Byggnadernas exteriör ska ta hänsyn till lottens storlek och övriga byggnader på grannlotter samt områdets totalmiljö.

 • Kolonistuga eller övriga byggnader får inte monteras på gjuten bottenplatta. Hus ska vara lätt att flytta från lotten.
 • Taklutningen ska, med undantag av växthus, vara mellan 18 och 45 grader.
 • Taknockshöjd på kolonistuga, bod, förråd, växthus, skärmtak får inte överstiga 3,0 m
 • Drivbänkar får inte byggas högre än 70 cm.
 • Flaggstångshöjd får inte överstiga 6 m.
 • Vindskydd/Plank får ha en höjd av max 1,8 m
 • Spaljé får ha en höjd av max 1,8 m
 • Staket får ha en höjd av max 100 cm

Placering av byggnader

 • Kolonistuga, redskapsbod, förråd, växthus eller annan byggnad samt skärmtak och plank ska placeras minst 3 meter från hävdad kolonilottgräns.
 • Placering övriga installationer. Flaggstång ska placeras minst 3 meter från hävdad kolonilottgräns.

Byggnadsarea

 • På kolonilotter som är minst 225 kvm och högst 400 kvm får endast en kolonistuga och därtill hörande komplementbyggnader uppföras. Den sammanlagda inbyggda byggnads area får inte vara större än 30 kvm. Utöver denna byggnadsarea får dock ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 12 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är minst 200 kvm men mindre än 225 kvm får endast en kolonistuga eller redskapsbod uppföras. Den inbyggda byggnadsarean får inte vara större än 10 kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm. Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 10 kvm förses med skärmtak.
 • På lotter som är mindre än 200 kvm får endast regnskydd för redskap mm uppföras. Överbyggd area får inte vara större än 4 kvm. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 kvm.

Växtlighet

 • Häckhöjden får vara max 120 cm i framkant och 180 cm i bakkant. Under förutsättning att inte grannens lott skuggas/påverkas. Häck i trafikerat hörn ska hållas max 80 cm högt och detta gäller 2,5 meter på varje sida av hörnet.
 • Fruktträd, bärbuskar och högre buskar ska planteras minst 2,0 m från hävdad tomtgräns.

Övrigt smått och gott

 • Partytält får inte uppsättas permanent, tillstånd krävs.
 • Stationär fristående grill kräver byggtillstånd.
 • Öppen spis får inte uppföras inomhus eller hopbyggd utvändigt med hus.
 • Parabol kräver byggtillstånd.
 • Gångar mellan tomter ska vara mint 70 cm.
 • Vatten är inte tillåtet att installera inomhus.
 • Avlopp är inte tillåtet att installera inomhus.
 • El ska installeras av behörig elinstallatör.
 • Ingenting får byggas eller rivas på lotten utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad, rivning eller större förändring/färgsättning av exteriören på stuga, förråd eller växthus.