Ansvar och skyldigheter

Från den stund du blivit antagen som medlem i Linköpings koloniträdgårdar och skrivit under ditt arrendekontrakt med föreningen har du också skrivit under det gemensamma ansvaret som kolonist i föreningen.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för koloniområdenas skötsel, gemensamma anläggningar samt underhåll av staket, allmänna grönområden och vattenledningar med mera. Styrelsen organiserar detta ansvar och se till att föreningen har de nödvändiga resurserna som behövs. Arbetsansvaret ligger på samtliga medlemmar.

Medlemmens skyldigheter

 • Att verka för allas trivsel och en gemensam god miljö.
 • Lämna föreningens representant tillträde till kolonilotten för besiktning.
 • Följa gällande ordningsregler för koloniområdet.
 • Följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar.
 • Följa gällande byggregler, både kommunens byggbestämmelser och föreningens beslutade byggregler för området.
 • Anmäla adressändring till föreningen.
 • Hålla kolonilotten välvårdad och hålla gångar/vägar utanför egen tomt fri från ogräs.
 • Mellan angränsande tomter ska finnas en gång med minst 70 cm bredd. Gången är avsedd som skilje- och åtkomstzon runt den egna lotten. Den ska inte användas som promenad- eller genomgångsstråk.
 • Häckar ska klippas och hålla en höjd av max 80 cm, häckar får inte skymma sikt i vägkorsning.
 • Fruktträd och buskar ska beskäras och hållas i gott skick och får inte skugga grannens lott.
 • Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten.
 • Inte använda kolonilotten för permanentboende.
 • Vid skada på egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa.
 • Svara för skada som kan åsamkas tredje person till följd av medlemmens brukande av lotten.
 • Vara aktsam med områdets gemensamma anläggningar.