topp

Stadgegruppens remissförslag

Detta är vår Stadgeremiss och synpunkter tar vi emot via formuläret
Remisstiden: Är tom söndag 16 september.


Några rader om hur vi tänker oss föreningens verksamhet.

 • Styrelsen arbetar med föreningens förvaltning och på varje område bestämmer respektive områdesgrupp vad som ska göras. Självklart gäller  alla ordnings- och byggregler etc. att gälla alla kolonister/områden.
 • Årsmötet förläggs till oktober månad.
 • Styrelsen får under oktober-mars planera kommande säsong.
 • Ett vårmöte införs i april månad som uppstartsmöte för säsongen. 
 • Bokföringsåret är kvar på kalenderår (1/1 – 31/12).

Vi hoppas ni tar er tid att läsa och att engagera er i föreningens framtid.
 

Patrik, Örjan &  Britt-Marie

Stadgeremissen - i text

§ 1.   FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Linköpings Koloniträdgårdar.
 
§ 2.  FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
 
2.1       Linköpings Koloniträdgårdar är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål:
 
att     ansvara för skötsel och underhåll av den mark som föreningen arrenderar av Linköpings Kommun.
 
att     upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att dessa ska nyttja marken för odling- och rekreation.
 
att     verka för samarbete mellan medlemmar och ökat intresse för kolonirörelsen samt att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap som kolonister.
 
2.2       För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda föreskrifter för ordning, byggnation och odling. Dessa föreskrifter skall fastställas på föreningens vårmöte inför varje säsong.  
 
 
§ 3.  MEDLEMSKAP
 
3.1       Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig och skriven inom Linköpings Kommun.
 
3.2       Medlemskap erhålls när man tecknar ett arrendekontrakt för en kolonilott med föreningen. Medlemskapet upphör när arrendet avslutas.
 
3.3       Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 
3.4       Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens områden grundas uteslutande på det skriftliga arrendeavtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen. Lotten får inte uthyras eller nyttjas av annan än arrendatorn.
 
3.5       Styrelsen kan bevilja att kontrakt och medlemskapet skrivs över på en arvinge. Motsvarande överskrivning kan även beviljas vid bodelning
 
3.6       Medlem är skyldig:
 
att     erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt års/vårmötets beslut och styrelsens anvisningar,
 
att     noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen,
 
att     följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter samt byggnadsregler,

3.7       Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen.
För de fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen sitta kvar till nästföljande årsmöte.
 
3.8       Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter.
 
3.9       Medlem kan uteslutas ur föreningen:
 
a)          efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar,
 
b)          på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem bryter mot föreningens stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter,
 
c)          på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.
 
3.10     Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen skall styrelsen kalla till ett medlingsmöte med berörd medlem. Om det efter medlingsmöte, eller om detta ej kunnat genomföras, kvarstår anledning att utesluta medlem ur föreningen skall styrelsen skriftligen varna medlemmen i fråga.
 
Om varningen avser § 3.9 a och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det medlemmen fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen.
 
Om varningen avser § 3.9 b eller § 3.9 c ska medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte inom 14 dagar förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.
 
Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter. 

3.11     Make/maka, partner, sambo och myndiga barn är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.
 
 
§ 4.  AVGIFTER
 
4.1       Årsmötet fastställer inträdesavgift, årsavgift och arrendeavgifter.
 
4.2       Årsmöte, vårmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan avgift om så erfordras för föreningens verksamhet.
 
 
§ 5.  ÅRSMÖTE
 
5.1       Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem har rätt att delta vid årsmöte och har en rösträtt per arrendekontrakt. Röstberättigad medlem kan skriftligen uppdra åt myndig person att utöva sin rösträtt vid årsmötet.
 
5.2       Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före oktober månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
 
5.3       Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
·            Mötets öppnande
·            Fastställande av röstlängd och dagordning
·            Fråga om kallelse skett i behörig ordning
·            Val av mötesordförande
·            Val av protokollförare
·            Val av justerare, 2 personer
·            Val av rösträknare, 2 personer
·            Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
·            Redovisning av balansräkning och resultaträkning per den 31/8.
·            Behandling av motioner och förslag
·            Beslut om arvoden för styrelse och förtroendevalda
·            Fastställande av rambudget
·            Fastställande av övriga avgifter enligt § 3:6
·            Val av föreningens styrelseledamöter enligt § 6:2
·            Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
·            Val av valberedning enligt § 8.1
·            Övriga ärenden
 
5.4       Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelse tillhanda senast 30 augusti. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen, dock kan årsmötet uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med en fråga som uppkommer under mötet.
 
5.5       Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet.
5.6       Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. Frågor som enskild person ska avgöras med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.
 
 
§ 6.  STYRELSEN
 
6.1       Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar. Flera personer från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.
 
6.2       Styrelsen består av fem ledamöter:

 • Ordförande
 • Ekonomihandläggare/kassör
 • Administratör/sekreterare
 • Informations- och IT-ansvarig
 • Studie- och aktivitetsansvarig

6.3       Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen.
 
6.4       Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare, 2 i förening vid avtalstecknande, samt en personalansvarig för föreningens anställda personal.
 
6.5       Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre.
 
Samtliga styrelseledamöter skall kallas till styrelsens sammanträden.
 
Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
 
6.6       Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi, personal och administration.
 
Styrelsen skall:

 • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,
 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,
 • tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
 • upprätta förteckning över medlemmar
 • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och vårmöte,
 • utse en områdesgrupp för varje område, i gruppen ska en person vara områdets representant till styrelsen, 
 • uppdatera en delegationsordning samt
 • ansvara för föreningens arkiv.

  
§ 7.  RÄKENSKAPER OCH REVISION
 
7.1       Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
 
7.2       Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad. Revisorerna väljs, vid årsmötet, för en tid av två år med växelvis avgång. En revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.
 
7.3       De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor innan ordinarie vårmöte.
 
7.4       Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast tre veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.
 
 
§ 8.  VALBEREDNING
 
8.1       En valberedning med en representant från varje område skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter.
 
8.2       Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelse och revisorer samt suppleant. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.
 
 
§ 9.  STADGEÄNDRING
 
9.1       Förslag till stadgeändring kan väckas av styrelseledamot eller föreningsmedlem.
 
9.2       Förslaget skall vara styrelsen tillhanda senast 31/8 för att kunna behandlas vid årsmötet.
 
9.3       Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.
 
9.4       Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.
 

§ 10. VÅRMÖTE
            
Vid vårmötet presenteras styrelsens förslag för verksamhetsåret.
 
10.1  Varje medlem har rätt att delta vid årsmöte och har en rösträtt per arrendekontrakt. Röstberättigad medlem kan skriftligen uppdra åt myndig person att utöva sin rösträtt vid årsmötet.
 
10.2  Vårmötet skall årligen hållas före april månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
 
10.3  Vid vårmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Mötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd och dagordning
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av protokollförare
 • Val av justerare, 2 stycken
 • Val av rösträknare, 2 stycken
 • Fastställande av balansräkning och resultaträkning föregående år
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsbudget
 • Behandling av styrelsens förslag
  - Ordningsregler
  - Byggregler
  - Verksamheten
 • Övriga ärenden

 
10.4   Styrelsen har förslagsrätt till vårmöte.
 
10.5  Alla frågor vid vårmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. Frågor som enskild person ska avgöras med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.
 
 
§ 11. UPPLÖSNING
 
11.1     Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vartdera möte skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
 
11.2     Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas så som årsmötet beslutar.
 
 
 

Ge oss dina tankar...

 Det är frivilligt att ange telefon o mail men det är såklart en förutsättning för återkoppling :)